Výzkumné projekty

NAKI II – Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění

Díla z oblasti výtvarného umění s dominantními prvky pohyblivého obrazu jsou nedílnou součástí dějin umění. Představují významný mezioborový průsečík mezi tradičními uměleckými formami, kinematografií a uměním elektronického obrazu. Tato oblast zahrnuje takzvaný videoart, počítačové umění, intermediální a interdisciplinární díla a další audiovizuální díla natočená umělci mimo souvislosti kinematografie. V současnosti jsou tato díla sbírána a uchovávána v galerijních institucích, kde ale chybí metodické postupy a technická infrastruktura pro dlouhodobou archivaci a zpřístupnění i přesto, že od 70. let patří k legitimním formám umělecké produkce.

Projekt Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění (dále Videoarchiv)který probíhá pod vedením Národního filmového archivu, si klade za cíl vytvořit dlouhodobě udržitelnou strategii pro prezervaci a zpřístupnění audiovizuálních děl mimo kontext kinematografie. Pracuje s výchozím předpokladem digitalizace a digitálního uchování děl, která původně vznikla v širokém spektru analogových i digitálních, profesionálních i amatérských obrazových formátů, jež je dnes obtížné technicky reprodukovat. Cílem je vytvoření infrastruktury, metodických postupů a digitálních standardů pro jejich dlouhodobé uchovávání v nejvyšší kvalitě, a také zpřístupnění včetně zapojení on-line nástrojů. Předpokladem projektu je dlouhodobá spolupráce Národního filmového archivu se sbírkovými institucemi výtvarného umění a implementace vyvinutých metod a postupů do jejich sbírkové a výstavní činnosti.

Projekt bude realizován v letech 2020-2023 na základě multioborové spolupráce historického týmů a specialistů digitální archivace, jejímž cílem je současně kritické zhodnocení prvků audiovize v kontextu českého výtvarného umění s výstupem v podobě edice původních odborných textů a on-line zpřístupnění významných děl.

.
Kontakt: Sylva Poláková (sylva.polakova@nfa.cz

https://videoarchiv-nfa.cz/


LINDAT/CLARIAH-CZ

LINDAT/CLARIAH-CZ je Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy. Umožňuje archivaci, zpracování, správu a zpřístupnění dat, zdrojů a nástrojů z oblasti umění, humanitních a společenských věd. Cílem projektu je posílit a rozšířit výzkum obohacený o digitální zdroje a nástroje a podpořit výuku digitálních humanitních věd napříč tradičními humanitními obory filozofické fakulty.

Grantový projekt LINDAT/CLARIAH-CZ je realizovaný v rámci programu OP VaVpl Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financovaného ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů. Český uzel pan-evropské sítě tvoří konsorcium partnerů. Partnerské instituce jsou Národní knihovna, Knihovna Akademie věd ČR, Moravská zemská knihovna, Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Filosofický ústav AV ČR, Historický ústav AV ČR, Ústav pro jazyk český AV ČR a Národní galerie.

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla z rozhodnutí MŠMT spojením dvou starších infrastruktur. Ke starší infrastruktuře LINDAT/CLARIN, která tvoří Centrum jazykové výzkumné infrastruktury se připojila DARIAH, Digitální infrastruktura pro umění a humanitní vědy. LINDAT/CLARIN je mezinárodní síť center, která se starají o jazykové zdroje a s nimi související služby. DARIAH je celoevropská interdisciplinární síť poskytující výzkumnou infrastrukturu pro umění a humanitní obory. Od roku 2014 je budována pod záštitou programu ESFRI založeného Evropskou komisí s cílem zajistit trvalý a otevřený přístup k evropskému kulturnímu dědictví. Síť dnes propojuje stovky vědců z výzkumných zařízení napříč Evropou, v současnosti je rozšířena ve 22 zemích Evropy.

Stránky projektu: https://lindat.cz/
Kontakt: Ladislav Cubr, ladislav.cubr@nfa.cz


Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post World War II Europe (VICTOR-E)

Mezinárodní projekt spadající do grantového rámce HERA (Public Spaces: Culture and Integration in Europe) vzniká ve spolupráci akademických pracovišť a filmových archivů v Německu, Itálii, České republice a Francii. Projekt si klade otázku, jakým způsobem dokumentární film a obecně vizuální kultura v letech 1944 až 1956 pomáhaly utvářet poválečnou evropskou identitu. Dokumentace válečné zkázy a snah spjatých s poválečnou obnovou významně ovlivňovala evropskou politiku a její koncepce veřejného prostoru. Analýza vizuální kultury je v projektu rámována koncepty paměti, traumatu a přechodu (memory, trauma, and transition), díky nimž bude možné porozumět vztahům mezi sémantikou a politikou veřejného prostoru, kolektivní paměti a historického povědomí v nadnárodním srovnání.
Cílem projektu je vedle standardních akademických publikačních výstupů, konferencí a workshopů připravit mnohojazyčnou virtuální galerii, v níž budou dokumentární filmy reflektující poválečnou obnovu Evropy představeny nejen v širším politickém a sociálním kontextu, ale také prostřednictvím rozhovorů s pamětníky. K virtuální galerii vzniknou také výukové materiály pro školy.

Kontakt: Lucie Česálková, lucie.cesalkova@nfa.cz


Historie českého filmu pro děti 1945–1992

Cílem výzkumného projektu je zpracování historie českého filmu pro děti od roku 1945, kdy byly položeny základy pro soustavnější rozvoj žánru, do roku 1992, kdy končí státní filmový monopol. Spočívá v komplexním zmapování žánru filmu pro děti, kterému se kromě několika dílčích studií nebo popularizačních publikací dosud nedostalo seriózní reflexe s využitím rozmanitých typů pramenů; a to i přesto, že byl ve své době stěžejním prvkem české filmové tvorby a dlouhodobě patřil k nejúspěšnějším položkám reprezentujícím českou kinematografii v zahraničí. V českém prostředí jde zároveň o první novodobý žánrový výzkum v plánovaném pojetí a rozsahu. Finálním výstupem projektu bude rukopis odborné publikace věnované historii českého filmu pro děti.

Kontakt: Lukáš Skupa, lukas.skupa@nfa.cz


Videoarchiv Radka Pilaře

Cílem předkládaného projektu je odborné a kritické zpracování videoarchivu Radka Pilaře, významného českého animátora, výtvarníka a jednoho z prvních tvůrců českého videoartu, s důrazem na identifikaci děl, rozpoznání a určení jejich duplikátu nebo alternativních verzí a studií s vyústěním v odborný článek, prezervovaný digitalizát vybrané části archivu a další prezentační výstupy pro veřejnost.


Ukončené:

Československý nezávislý a umělecký film 80. let v amatérských podmínkách

Cílem projektu bylo vědecké zmapování, rekonstrukce, kritická reflexe a příprava veřejné prezentace filmů Ivana Tatíčka a Miloše Šejna z 80. let. Autoři představují dvě významné polohy alternativního filmu 80. let – angažovanou amatérskou tvorbu v souvislostech oficiální amatérské kultury (Tatíček) a tvorbou výtvarných umělců využívajících filmové médium (Šejn). Cílem projektu bylo výzkumné zpracování a zpřístupnění 8mm filmových materiálů, komentovaná prezentace vybraných filmů, tvorba kontextové dokumentace, anotací a biografických bází k oběma autorům a publikace odborné studie k tématu. Výstupy projektu byly zveřejněny prostřednictvím veřejných přednášek a workshopů (MFDF Jihlava, kino Ponrepo).

Kontakt: Martin Blažíček, martin.blazicek@nfa.cz


NAKI II Laterna magika

Rozsáhlý výzkumný projekt byl zacílen na zachování a zpřístupnění kulturního a tvůrčího dědictví výjimečného uměleckého díla multimediální divadelní platformy Laterna magika. Představoval jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších výzkumů realizovaných v Národním filmovém archivu a byl realizován ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy, sdružením CESNET a Českým vysokým učením technickým za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci grantové výzvy Národní kulturní dědictví II. Výzkumná práce obsahovala tři základní pilíře: historický výzkum díla Laterny magiky, záchranu a digitalizaci filmových záznamů tohoto díla a vytvoření nového archivního systému, jenž propojil tradiční historické archiválie s filmovými záznamy i nově vznikajícími multimediálními daty. Výstupem projektu se stalo kromě několika odborných publikací, certifikovaných metod a softwarového řešení také rozsáhlá výstava doplněná o čtivý katalog, jež byla prezentována na jaře 2019 v Brně a na podzim 2019 v Praze.

Kontakt: Andrea Průchová, andrea.pruchova@nfa.cz

www.laterna-research.cz


NAKI II – Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat

Projekt byl primárně zaměřen na vytváření metod (a souvisejících nástrojů, vesměs software) pro dokumentaci a prezentaci paměťové kultury národa, jak byla, je a bude zachycována na zvukových a audiovizuálních médiích a umožnil zpracování audio archivů (v případě NFA se jednalo o sbírku orální historie) pro jejich následné zpřístupnění a využití ve vědeckém výzkumu a vzdělávání.

Workshop Současné technologie ve výzkumu zvukových a AV záznamů

Kontakt: Katarína Gatialová, katarina.gatialova@nfa.cz


Databáze šifer, pseudonymů a zkratek autorů v českém a slovenském periodickém tisku

Cílem projektu bylo a je podchytit a dešifrovat v maximální možné míře zkratky, šifry a pseudonymy českých a slovenských autorů článků o filmu od počátku kinematografie až do současnosti. Výstupem projektu je veřejná databáze.

Kontakt: Soňa Weigertová, sona.weigertova@nfa.cz


Dějiny českého filmového archivnictví

Cílem projektu bylo skrze analýzu proměňující se politiky a koncepce filmového archivu a archivářské praxe objasnit kulturně specifický proces vzniku, legitimizace a následného vývoje této instituce a v jejím rámci existujících profesí. Záměrem bádání bylo rovněž popsat a porozumět roli, významu a postavení, které filmový archiv v jednotlivých obdobích své existence na domácím a mezinárodním poli kulturních institucí a filmových archivů zastával.

Výsledkem projektu je publikace Český Filmový archiv 1943-1993. Institucionální vývoj a problémy praxe, která vyšla i v anglické mutaci.
Kontakt: Jan Trnka, jan.trnka@nfa.cz


Digitální restaurování českého filmového dědictví

Projekt se zaměřoval na zachování a zpřístupnění českého filmového dědictví v nových technologických podmínkách. Primárním cílem byla digitalizace a digitální restaurování vybraných 14 filmů, respektive filmových programů.
Výstupy projektu:  8 článků, 4 publikace, 17 DVD a BD a 4 workshopy.
Kontakt: Martina Nalevanková (koordinátorka projektu) martina.nalevankova@nfa.cz
www.zpetvkinech.cz


Projekty podpořené Grantovou agenturou ČR

GA408/09/1346 Gustav Machatý. Osobnost režiséra na pozadí dějin kinematografie (publikace biografie) (2009-2009)
GA408/05/0868 Dějiny českého myšlení o filmu – antologie (2005-2007)
GA408/05/2091 Gustav Machatý v kontextu české a světové kinematografie (2005-2007)
GA409/03/1276 Protičeskoslovenská propaganda třetí říše 1933-1938 a propaganda Sudetoněmecké strany (2003-2005)
GA408/01/0071 Počátky české kinematografie 1895-1918 (2001-2003)


Projekt podpořený MŠMT ČR dotací z programu „Informační infrastruktura výzkumu“ – podprogram „Informační zdroje pro výzkum“.
1N04122 – Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu (2004-2008)

Informace o dalších (nevýzkumných) projektech NFA naleznete zde.