Výzkumné projekty

Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post World War II Europe (VICTOR-E)

Mezinárodní projekt spadající do grantového rámce HERA (Public Spaces: Culture and Integration in Europe) vzniká ve spolupráci akademických pracovišť a filmových archivů v Německu, Itálii, České republice a Francii. Projekt si klade otázku, jakým způsobem dokumentární film a obecně vizuální kultura v letech 1944 až 1956 pomáhaly utvářet poválečnou evropskou identitu. Dokumentace válečné zkázy a snah spjatých s poválečnou obnovou významně ovlivňovala evropskou politiku a její koncepce veřejného prostoru. Analýza vizuální kultury je v projektu rámována koncepty paměti, traumatu a přechodu (memory, trauma, and transition), díky nimž bude možné porozumět vztahům mezi sémantikou a politikou veřejného prostoru, kolektivní paměti a historického povědomí v nadnárodním srovnání.

Cílem projektu je vedle standardních akademických publikačních výstupů, konferencí a workshopů připravit mnohojazyčnou virtuální galerii, v níž budou dokumentární filmy reflektující poválečnou obnovu Evropy představeny nejen v širším politickém a sociálním kontextu, ale také prostřednictvím rozhovorů s pamětníky. K virtuální galerii vzniknou také výukové materiály pro školy.

Kontakt: Lucie Česálková, lucie.cesalkova@nfa.cz

 

LINDAT/CLARIAH-CZ

LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla sloučením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ a je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Nově ustavená výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z jedenácti předních národních kulturních, paměťových či vzdělávacích institucí, zahrnující obory jazykovědy, historie, archeologie, historické bibliografie, filosofie, vědy o kultuře, historie umění, filmové kultury, vizuálních umění, muzikologie, historie hudby, etnologie, folklóru. Partnerské instituce jsou Národní knihovna, Knihovna Akademie věd ČR, Moravská zemská knihovna, Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Filosofický ústav AV ČR, Historický ústav AV ČR, Ústav pro jazyk český AV ČR a Národní galerie.

Kontakt: Katarína Gatialová, katarina.gatialova@nfa.cz

 

NAKI II Laterna magika

Rozsáhlý výzkumný projekt je zacílen na zachování a zpřístupnění kulturního a tvůrčího dědictví výjimečného uměleckého díla multimediální divadelní platformy Laterna magika. Představuje jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších výzkumů realizovaných v Národním filmovém archivu, jehož výstupy by měly být dosaženy v roce 2019. Projekt je realizován NFA ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy, sdružením CESNET a Českým vysokým učením technickým za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci grantové výzvy Národní kulturní dědictví II. Výzkumná práce sestává ze tří základních pilířů: historického výzkumu díla Laterny magiky, záchrany a digitalizace filmových záznamů tohoto díla a vytvoření nového archivního systému, jenž propojí tradiční historické archiválie s filmovými záznamy i nově vznikajícími multimediálními daty. Výstupem projektu se stane kromě několika odborných publikací, certifikovaných metod a softwarového řešení také rozsáhlá výstava doplněná o čtivý katalog, jež bude prezentována na jaře 2019 v Brně a na podzim 2019 v Praze.

Kontakt: Andrea Průchová, andrea.pruchova@nfa.cz

 

NAKI II – Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat

Projekt je primárně zaměřen na vytváření metod (a souvisejících nástrojů, vesměs software) pro dokumentaci a prezentaci paměťové kultury národa, jak byla, je a bude zachycována na zvukových a audiovizuálních médiích a umožní zpracování audio archivů (v případě NFA se jedná o sbírku orální historie) pro jejich následné zpřístupnění a využití ve vědeckém výzkumu a vzdělávání.

Workshop Současné technologie ve výzkumu zvukových a AV záznamů

Kontakt: Katarína Gatialová, katarina.gatialova@nfa.cz

 

Databáze šifer, pseudonymů a zkratek autorů v českém a slovenském periodickém tisku

Cílem projektu je podchytit a dešifrovat v maximální možné míře zkratky, šifry a pseudonymy českých a slovenských autorů článků o filmu od počátku kinematografie až do současnosti. Výstupem projektu bude veřejná databáze.

Kontakt: Soňa Weigertová, sona.weigertova@nfa.cz

 

Ukončené:

Dějiny českého filmového archivnictví

Cílem projektu bylo skrze analýzu proměňující se politiky a koncepce filmového archivu a archivářské praxe objasnit kulturně specifický proces vzniku, legitimizace a následného vývoje této instituce a v jejím rámci existujících profesí. Záměrem bádání bylo rovněž popsat a porozumět roli, významu a postavení, které filmový archiv v jednotlivých obdobích své existence na domácím a mezinárodním poli kulturních institucí a filmových archivů zastával.

Výsledkem projektu je publikace Český Filmový archiv 1943-1993. Institucionální vývoj a problémy praxe, která vyšla i v anglické mutaci.

Kontakt: Jan Trnka, jan.trnka@nfa.cz

 

Digitální restaurování českého filmového dědictví

Projekt se zaměřoval na zachování a zpřístupnění českého filmového dědictví v nových technologických podmínkách. Primárním cílem byla digitalizace a digitální restaurování vybraných 14 filmů, respektive filmových programů.

Výstupy projektu:  8 článků, 4 publikace, 17 DVD a BD a 4 workshopy.

Kontakt: Martina Nalevanková (koordinátorka projektu) martina.nalevankova@nfa.cz

 

Projekty podpořené Grantovou agenturou ČR

GA408/09/1346 Gustav Machatý. Osobnost režiséra na pozadí dějin kinematografie (publikace biografie) (2009-2009)
GA408/05/0868 Dějiny českého myšlení o filmu – antologie (2005-2007)
GA408/05/2091 Gustav Machatý v kontextu české a světové kinematografie (2005-2007)
GA409/03/1276 Protičeskoslovenská propaganda třetí říše 1933-1938 a propaganda Sudetoněmecké strany (2003-2005)
GA408/01/0071 Počátky české kinematografie 1895-1918 (2001-2003)

 

Projekt podpořený MŠMT ČR dotací z programu “Informační infrastruktura výzkumu” – podprogram “Informační zdroje pro výzkum”.
1N04122 – Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu (2004-2008)

 

Informace o dalších (nevýzkumných) projektech NFA naleznete zde.