Péče o sbírku

Práce archivářů a archivářek nikdy nekončí: dělají vše pro to, aby byly materiály ze sbírky k dispozici badatelům a badatelkám, kurátorům a kurátorkám, dramaturgům a dramaturgyním - ale i filmovým festivalům, televizním vysílatelům a poskytovatelům online obsahu.

o nás

Jak o sbírku pečujeme? 

Péče o sbírku vyžaduje neustálé studium odborné literatury a živý kontakt s mezinárodní komunitou, protože na základě moderního bádání vznikají také nové metody péče. S respektem k materiálům udržujeme tradiční technologie a postupy fotochemického zabezpečování filmů, zároveň vytváříme metody zabezpečování digitálního. Věnujeme se také rozvoji metod katalogizace, aby byly informace o naší sbírce otevřené a dostupné. Mezi vysoké priority patří také péče o dlouhodobou udržitelnost digitálních dat, jejichž objem stále roste. Péče o sbírku znamená také udržování stálých klimatických podmínek v depozitářích, celková bezpečnost budov, v nichž je sbírka uložena. Při tom všem nezapomínáme ani na environmentální dopad našich činností.

Uchovávání 

Všechny archiválie a materiály ve sbírce vyžadují specifické klimatické a bezpečnostní podmínky pro dlouhodobé uchování. Některé materiály je nutné digitalizovat, aby byly do budoucna dostupné: knihy a časopisy na kyselém papíře, filmy, které podléhají nezvratné zkáze. V naprosté většině případů ale uchováváme materiály v jejich původní podobě, protože i po digitalizaci je potřeba se k nim vracet a jsou základem pro každý nový způsob zpřístupňování. Filmové materiály procházejí periodickými kontrolami, digitální data vyžaduje neustálou pozornost a údržbu. 

Sbalit

Digitalizace

Digitalizace začala nejprve v Knihovně - díky tomu je dnes velká část knihovního fondu dostupná online, zejména časopisy. Digitalizovali jsme i sbírku zvukových záznamů, postupně se digitalizují listinné archiválie včetně fotografií, plakátů apod. 

Smyslem digitalizace filmů je především jejich zpřístupnění současným divákům, ať už jde o prostou digitalizaci filmových kopií nebo skenování a následné úpravy negativů a dalších materiálů.

Součástí infrastruktury NFA je Digitální laboratoř, která soustavně rozvíjí své technologické a odborné kapacity a má na starosti i péči o digitální data. 

Sbalit

Restaurování

Restaurování filmů probíhá dvěma cestami: fotochemickou a digitální. Obě vyžadují zevrubné studium všech typů pramenů: filmových materiálů, produkční dokumentace, literatury a dalších.

Fotochemické restaurování znamená práci s nově vykopírovaným filmovým materiálem, který se sestavuje a upravuje bez zásahu digitálních technologií a výsledkem je nová filmová kopie. Tento postup se často uplatňuje pro účely nanášení barev, tzv. virážování a tónování, při čemž spolupracujeme s Janem Ledeckým. Jeho metoda umožňuje navrátit na plátna kin filmy, které by dnes jinak už nebylo možné promítat.

I při digitálním restaurování zůstávají původní filmové materiály zachovány, neboť pro budoucí generace budou zdrojem pro nové metody zpřístupňování. Pro digitální restaurování se naskenují vybrané materiály a následně se počítačově upravují do podoby, která co nejvíc odpovídá tomu, jak filmy mohli vidět a slyšet diváci v době jejich původního uvedení. 

Systematicky restaurujeme také sbírku plakátů uložených v Oddělení písemných archiválií. 

Sbalit

Ochranné reformátování

Ochranné reformátování je technologií přenosu dokumentu na náhradní médium se zřetelem na jeho trvalou archivaci. V Knihovně NFA ji uplatňujeme přes dvacet let při záchraně novodobých dokumentů ohrožených degradací kyselé papírové podložky a blednutím písma, a to formou hybridní technologii reformátování, kdy ochranné mikrosnímkování s digitalizací předlohy probíhá současně. Zejména se jedná o záchranu filmových periodik a novin z minulého století či tisky na cyklostylu. Mikrofilmový záznam garantuje dlouhodobé uchování jejich obsahu a digitální formát umožňuje jeho efektivní zpřístupnění badateli. Výsledkem je Digitální knihovna NFA.

Sbalit