LINDAT/CLARIAH-CZ

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stav Probíhající
Termín dokončení 31.12.2026

LINDAT/CLARIAH-CZ je Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy.

LINDAT/CLARIAH-CZ (2010-2026, https://lindat.cz/) je velká výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a společenské a humanitní vědy, na které participuje 15 českých institucí a je navázaná na evropské sítě CLARIN ERIC a DARIAH ERIC. Umožňuje archivaci, zpracování, správu a zpřístupnění dat, zdrojů a nástrojů ze všech jmenovaných vědních oblastí. Infrastrukturu charakterizuje přívlastek digitální: významně tak podporuje daty, softwarem i webovými službami moderní metody v oborech, které dříve prováděly výzkum tradičním způsobem. LINDAT/CLARIAH-CZ slouží i veřejnosti (např. strojový překlad, Internetová jazyková příručka) a klade důraz na otevřený přístup k datům a nástrojům tak, aby byly dostupné s co nejmenším počtem omezení všem potenciálním uživatelům.

Grantový projekt LINDAT/CLARIAH-CZ je realizovaný v rámci programu OP VaVpl Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financovaného ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů. Český uzel pan-evropské sítě tvoří konsorcium partnerů. Příjemcem podpory je Univerzita Karlova, MFF.

Národní filmový archiv poskytuje části svých digitalizovaných sbírek a svou infrastrukturu pro digitalizaci filmů, sbírky o filmové historii a dalších tématech související s filmem.

Stránky projektu LINDAT

ONLINE KOLEKCE

Galerie osobností

On-line kolekce GALERIE OSOBNOSTÍ BOHUMILA VESELÉHO a GALERIE FILMAŘŮ BOHUMILA VESELÉHO představuje výjimečný soubor 787 filmových šotů, portrétů nejrůznějších osobností československého veřejného života prvních dvou třetin 20. století. Původní materiál natočil a z archivních materiálů sestavil průkopník filmového sběratelství a amatérské tvorby Bohumil Veselý. Po dobu dvaadvaceti let natáčel Bohumil Veselý významné, známé i méně známé osobnosti na pavlači před svým bytem v domě ve Školské ulici č. 38 na pražském Novém Městě. Postupně tak vytvořil základ pro zcela unikátní sbírku filmových podobizen literátů, výtvarníků, hudebníků, tanečníků, herců, filmařů, politiků, vědců všech oborů, vynálezců, inovátorů, i lidí “pouze” pozoruhodných. 

Mnichovská dohoda

On-line kolekci MNICHOVSKÁ DOHODA tvoří 34 zpravodajských materiálů filmové společnosti Aktualita z období let 1937-1938. Kolekce se tematicky soustředí na politické a společenské dění v Československu v září a říjnu 1938, v době před a po podpisu mnichovské dohody o postoupení pohraničních území Československa nacistickému Německu. Kromě bezprostředních důsledků mnichovského diktátu mapuje předcházející události, dobový mezinárodní politicko-společenský kontext i intenzivní přípravy na hrozící válečný konflikt. Kolekci uzavírají záběry z demobilizace Československé armády po 9. říjnu 1938, obrazy z dění na československo-německé hranici po odstoupení pohraničí Německu a abdikace prezidenta Edvarda Beneše 5. října 1938, včetně jeho posledního projevu k národu.

Heydrichiáda

On-line kolekci HEYDRICHIÁDA tvoří 29 zpravodajských materiálů, převážně šotů Českého zvukového týdeníku Aktualita z období od nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora 27. září 1941 až po první výročí atentátu, úspěšně realizovaného výsadkáři československé exilové armády 27. května 1942. Kolekce mapuje oficiální události, které následovaly bezprostředně po příchodu Heydricha do Prahy a zejména pak v období po atentátu, poznamenaném všeobecnou atmosféru strachu. Vynucené manifestace loajality českého národa, ať se již jednalo o tzv. Manifestaci českého lidu pro Říši, velkolepě organizovaný Heydrichův pohřeb, Slib českých divadelníků Říši v Národním divadle či mnohá shromáždění v řadě měst Protektorátu, doplňuje nezveřejněný, nesestavený filmový materiál z řádění nacistů v Lidicích 10. června 1942.

Vznik Československa a oslavy výročí

On-line kolekci věnovanou vzniku samostatné Československé republiky a oslavám tohoto výročí tvoří 18 zpravodajských bloků dobových filmových výrobců, kterými byli Elekta Journal, Deglové či Moderna Mladá Boleslav. První část obsahuje autentické záznamy revolučního nadšení v pražských ulicích na podzim roku 1918. Proces národní emancipace ilustrují záběry odstraňování rakousko-uherských znaků z veřejných míst, vyhlášení nové republiky před Obecním domem, dav jásajících lidí na Václavském a Staroměstském náměstí nebo přísaha českých vojáků na Slovanském ostrově. Další filmové šoty pak zachycují atmosféru oslav vzniku ČSR za první republiky. Kolekci uzavírá projev prezidenta Edvarda Beneše, věnovaný oslavám 25 let existence samostatného státu.

Slavné pohřby

On-line kolekce VÝZNAMNÉ POHŘBY je sestavena z 61 zpravodajských šotů tuzemských filmových výroben z let 1918-1945, věnovaných veřejným pohřbům významných postav českých dějin, velikánů národa i prostých obětí katastrof a tragických událostí. Pohřební ceremoniály první republiky byly významnými společensko-politickými událostmi, které zpětně reflektují aktuální politickou a kulturní situaci národa, jeho sebevědomí i soudržnost. Mezi nejsledovanější patřila poslední rozloučení s politiky, veřejně činnými osobnostmi či představiteli české kultury a duchovenstva. Kolekce uvádí m.j. pohřeb tragicky zesnulého Milana Rastislava Štefánika, politiků Karla Kramáře, Antonína Švehly nebo Františka Udržala i jedinečnou atmosféru posledního rozloučení s prvním československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem v září 1937. V období Protektorátu Čechy a Morava se řada veřejných pohřbů stala výrazem rezistence národa proti nacistické okupaci, naopak pohřební obřady nacistických prominentů působily jako demonstrace síly okupačního režimu.

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

Online kolekci KURATORIUM PRO VÝCHOVU MLÁDEŽE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ tvoří 45 šotů Českého zvukového týdeníku Aktualita. Mapuje činnost této mládežnické organizace, která působila na území Protektorátu v letech 1942-1945, aby formovala českou mládež v intencích nacionálně socialistických idejí. Z hlediska tematického lze tyto šoty rozčlenit do dvou základních okruhů. Především se jednalo o snímky zachycující výstavbu a utváření struktury této organizace (kurzy pro výchovu vedoucích, vytváření táborů a školicích středisek). Další šoty seznamovaly diváky s její činností, jež vyplývala z povinné služby mládeže uzákoněné pro všechny chlapce a dívky mezi 10-18 rokem. Zahrnovala různorodé aktivity sportovní, kulturně-osvětové a propagandistické.
 

Národní divadlo v průběhu dějin

On-line kolekci NÁRODNÍ DIVADLO V PRŮBĚHU DĚJIN tvoří 35 zpravodajských šotů z první poloviny 20. století, které se věnují událostem v naší přední divadelní scéně. Kromě připomínek významných výročí, například položení základního kamene budovy či zničujícího požáru z roku 1881, zachycují i slavné premiéry a klíčové osobnosti divadelního života. 
Filmové materiály z doby Protektorátu Čechy a Morava přináší vhled do zákulisí a neveřejných prostor Národního divadla i protileteckého krytu. V souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem dokumentují rovněž průběh cvičného poplachu, vyklízení budovy a transport divadelního mobiliáře. Kolekci uzavírá nesestavený filmový materiál z pražských ulic po náletu na Prahu 14. února 1945, který zasáhl sklad jevištních dekorací a malírnu kulis Národního divadla v areálu u Apolináře.

Řešitelé

O výzkum se stará

Ladislav Cubr

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Petra Nejezchlebová

Oddělení podpory výzkumu
Grantová manažerka

Adéla Kudla

Oddělení digitální laboratoř
Vedoucí Digitální laboratoře

Bohdana Kerbachová

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmografka a katalogizátorka

Jiří Novotný

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmograf a katalogizátor