IP DKRVO 2024–2028

Poskytovatel Ministerstvo kultury
Stav Probíhající
Termín dokončení prosinec 2028

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace NFA na léta 2024–2028

Celkovým cílem koncepce je zajistit, aby jeho činností podporovanou z IP DKRVO byla zajištěna optimalizace a rozšíření sbírkové činnosti a byl prohlouben výzkum v oblasti standardizace procesů, využití informačního potenciálu sbírek a zlepšení přístupu k sbírkovým předmětům. Současně je kladen důraz na posílení porozumění unikátním sbírkám skrze jejich historickou kontextualizaci a zaměření na opomíjená témata.

Hlavním posláním NFA je nejen správa sbírek audiovizuální i neaudiovizuální povahy, ale také jejich efektivní zpřístupňování. Výzkum v oblasti informační vědy a správy sbírek, který rozdělujeme na dvě podoblasti, se zaměří na vývoj informačních systémů, které umožní pokročilý popis a přístup k vybraným typům sbírkových předmětů, nalezení novějších řešení pro efektivní správu sbírek s využitím informačních systémů a rozšíření stávajících veřejných databází reflektující dynamiku rozšiřování sbírek NFA.
Garant oblasti: Ladislav Cubr

Oblast Historický výzkum ve sbírce NFA představuje zásadní předpoklad k porozumění a kontextualizaci sbírek instituce. Výzkum bude navazovat na předchozí období v koncepčním pokrytí klíčových okruhů podstatných pro rozvoj poznání dosud nezpracovaných aspektů domácí kinematografie. Konkrétně se budeme věnovat okruhům:

  • nehraný film, pod který řadíme nonfikční a dokumentární, animovaný, experimentální a amatérský film 
  • institucionální dějiny českého filmu (dříve filmový průmysl), kde se specializujeme konkrétně na otázky filmových institucí, mezinárodních vztahů či filmové cenzury
  • scenáristika
  • materialita filmu, kterou zvlášť vyčleňujeme a kde nás zajímají otázky barevné technologie, stereoskopického filmu či nekompletních filmových kopií se zohledněním videografické kritiky coby metody aj. 

Garantka oblasti: Lucie Česálková

Koordinátorem IP DKRVO je Oddělení podpory výzkumu.

Řešitelé

O výzkum se stará

Lucie Česálková

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumná pracovnice

Ladislav Cubr

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Linda Šplíchalová

Oddělení podpory výzkumu
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu

Petra Nejezchlebová

Oddělení podpory výzkumu
Grantová manažerka