Symposium Orální historie

SYMPOSIUM
Orální historie a současné technologie

11. listopadu 2019 / 8:30 – 13:00 / kino Ponrepo 

Hlavním cílem symposia, které je výstupem projektu NAKI II – Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat, je konfrontování nástrojů vyvinutých v rámci tohoto projektu s uživatelskými potřebami paměťových institucí i konkrétních badatelek a badatelů. Vybrané příspěvky budou sdílet praktické zkušenosti s tvorbou, správou a udržitelností databázových systémů, možnosti archivace a zpřístupnění zvukových záznamů, nebo jejich analýzy a interpretace.

Projekt NAKI II – Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat je primárně zaměřen na vytváření metod (a souvisejících nástrojů, zejména softwaru) pro dokumentaci a prezentaci paměťové kultury národa, jak byla, je a bude zachycována na zvukových a audiovizuálních médiích a umožní zpracování audio archivů (v případě Národního filmového archivu se jedná o sbírku orální historie) pro jejich následné zpřístupnění a využití ve vědeckém výzkumu a vzdělávání.

Symposium je určeno především pro odborné, vědecké a akademické pracovníky, kteří ve svých výzkumných projektech uchovávají, analyzují a interpretují zvukové či audiovizuální záznamy za využití současných technologií. Zároveň je otevřeno pracovištím, která příslušné nástroje pro potřeby humanitních disciplín vyvíjí. Symposium pořádá Národní filmový archiv a je realizováno v rámci projektu č. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI II.

Program:
8:30 – 8:50 Registrace
8:45 – 9:00 Přivítání (Katarína Gatialová, Národní filmový archiv)

9:00 – 9:30 
Jan Hajič (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, LINDAT/CLARIAH-CZ): Výsledky projektu VIADAT

9:30 – 10:00
Marie Barešová (Národní filmový archiv): Zpracování orální historie na příkladu Sbírky zvukových záznamů Národního filmového archivu

10:00 – 10:30
Jiří Hlaváček (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): Digitální sbírky Centra orální historie a etické aspekty zpřístupňování rozhovorů s pamětníky

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:30 
Lucie Čepcová ( Institut umění – divadelní ústav): Projekt Orální historie českého divadla v kontextu ostatních informačních databází Divadelního ústavu. Vývoj a využití unikátní databáze Divadlo

11:30 – 12:00
Michal Klodner (Národní filmový archiv): Archivy a audiovizuální korpora

12:00 – 13:00 Networking
—————————————————————————————————————–
Jan Hajič (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK a LINDAT/CLARIAH-CZ)

Výsledky projektu VIADAT
Projekt VIADAT (2016-2019) měl za cíl aplikovat výsledky v oblasti datových repozitářů, zpracování mluvených nahrávek pomocí jazykových technologií a vyhledávání v takových nahrávkách na sebrané rozhovory v oblasti orální historie. V prezentaci budou shrnuty hlavní cíle, použité technologie a způsob integrace. Budou rovněž rozebrány jednotlivé programové moduly, které byly nebo ještě budou dány k dispozici v otevřeném režimu pro použití v dané oblasti, od obecného nástroje pro repozitáře upraveného pro potřeby projekty VIADAT, přes moduly anotace textu, zpracování textu a jeho indexace pro vyhledávání, a výsledného modulu pro vyhledávání. V závěru prezentace budou shrnuty zkušenosti a největší překážky, které bylo třeba překonávat, jakož i doporučení do budoucna pro obdobné projekty.

Jan Hajič je koordinátorem výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ, která sdružuje 11 českých institucí v oblasti humanitních věd a umění, a která se ve spojení s celoevropskými sítěmi CLARIN a DARIAH snaží o co nejširší zpřístupnění digitálního a digitalizovaného obsahu pro výzkumníky v ČR i zahraničí. V rámci Ústavu formální a aplikované lingvistiky, který je mateřským pracovištěm LINDAT/CLARIAH-CZ, se dále podílí na vedení národních i mezinárodních výzkumných projektů v oblasti počítačové lingvistiky a vývoje jazykových technologií.
—————————————————————————————————————–
Marie Barešová (Národní filmový archiv)
Zpracování orální historie na příkladu Sbírky zvukových záznamů Národního filmového archivu

Cílem tohoto příspěvku je ukázat orální historii jako původce velkého množství dat, které je nutné efektivně zpracovat a popsat. Budování orálně-historické sbírky klade vysoké požadavky na vhodné zacházení se záznamy a pečlivou archivaci. Příklad konkrétní kolekce zvukových záznamů ukazuje komplexní proces analýzy možností a jejich následné aplikace. Sbírka zvukových záznamů Národního filmového archivu představuje jedinečný tematický celek, který nemá v českém prostředí obdoby. Jedná se o jedinou kolekci definovanou skrze jednu vědní disciplínu. Tato specializace vyžaduje také specifické zpracování metadat. Vybraný příklad ukáže praktické a metodologické nástrahy takového cíle. 

Marie Barešová absolvovala Masarykovu univerzitu (Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury / Dějiny umění). Ve své doktorské práci se zaměřila na československo-jugoslávské vztahy v kinematografii. Od roku 2013 působí jako kurátorka v Národním filmovém archivu specializující se na orální historii a podílí se na aktivitách oddělení Filmová výchova. Je spoluautorkou knihy Generace normalizace. Ztracená naděje českého filmu? (2017) a editorkou titulu Slovinský film a František Čáp (2017). 
—————————————————————————————————————–
Jiří Hlaváček (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) 
Digitální sbírky Centra orální historie a etické aspekty zpřístupňování rozhovorů s pamětníky

Příspěvek se zaměří na bližší seznámení s fungováním a archivní praxí digitálních sbírek orálně-historických pramenů, které spravuje Centrum orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Vedle metodických postupů archivace a zpracování pramenů bude hlavní pozornost věnována také procesu a formě jejich zpřístupňování ve virtuálním prostoru (tj. zejména potenciálním rizikům budoucího zneužití osobních údajů pamětníků a pamětnic).

Jiří Hlaváček působí jako výzkumný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a vědecko-pedagogický pracovník na Fakultě humanitních studií UK. Od roku 2018 je předsedou České asociace orální historie. Badatelsky se zaměřuje zejména na teoretické a metodologické aspekty orální historie, problematiku kvalitativního výzkumu, digital humanities a paměťová studia.
—————————————————————————————————————–

Lucie Čepcová (Institut umění – divadelní ústav) 
Projekt Orální historie českého divadla v kontextu ostatních informačních databází Divadelního ústavu. Vývoj a využití unikátní databáze Divadlo.

Divadelní ústav je paměťovou institucí, která od svého založení v roce 1959 sbírá, uchovává, třídí a zpřístupňuje informace o českém profesionálním divadle. Po roce 1989 došlo k intenzivnímu databázovému zpracovávání všech fondů. Pro potřeby fondu inscenací pak dokonce formou unikátní, na zakázku vytvořené databáze Divadlo. Spektrum informací a materiálů bylo na sklonku roku 2016 rozšířeno o projekt Orální historie českého divadla.

Lucie Čepcová je teatroložka a dokumentaristka pro oblast českého profesionálního divadla po r. 1945. Od r. 1997 pracuje v Informačně-dokumentačním oddělení IDU, nejprve jako správkyně fondu personálií, později fondu inscenací.
—————————————————————————————————————–

Michal Klodner (Národní filmový archiv)
Archivy a audiovizuální korpora

Příspěvek představí ontologické základy, ve kterých se odehrávají katalogizační popisy sbírek filmových a televizních archivů, spolu s vymezením předpokladů, pro vytvoření audiovizuálního korpusu. Na několika případových studiích budou demonstrovány odpovídající modely popisu a aktuální projekty automatizované extrakce metadat.

Michal Klodner působí v oblastech vizuálních a audiovizuálních živých performancí a nezávislého filmu. Jako asistent pracoval na FAMU a absolvoval zde doktorský obor prací na téma postmediality. Zabývá se digitálním kurátorstvím filmových archivů a výzkumem v oblasti dokumentace, prezentace a analýzy pohyblivého obrazu. Jako digitální kurátor působí v Národním filmovém archivu.
—————————————————————————————————————–

Symposium bylo realizováno v rámci projektu č. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI II.