LINDAT/CLARIAH-CZ

LINDAT/CLARIAH-CZ (LM2018101) je digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy. Umožňuje archivaci, zpracování, správu a zpřístupnění dat, zdrojů a nástrojů z oblasti umění, humanitních a společenských věd. Cílem projektu je posílit a rozšířit výzkum obohacený o digitální zdroje a nástroje a podpořit výuku digitálních humanitních věd napříč tradičními humanitními obory. Grantový projekt LINDAT/CLARIAH-CZ je realizovaný v rámci programu OP VaVpl Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financovaného ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů. Český uzel pan-evropské sítě tvoří konsorcium partnerů. Příjemcem podpory je Univerzita Karlova, MFF.

Český uzel výzkumné infrastruktury je v současné chvíli v konstrukční fázi. V přípravě je v této chvíli zapojeno 11 institucí, které společně tvoří konsorcium.

Partnerské instituce jsou:

Univerzita Karlova v Praze

Národní knihovna

Knihovna Akademie věd ČR

Moravská zemská knihovna

Masarykova univerzita

Západočeská univerzita v Plzni

Filosofický ústav AV ČR

Historický ústav AV ČR

Ústav pro jazyk český AV ČR

Národní galerie

Národní filmový archiv poskytne části svých digitalizovaných sbírek a svou infrastrukturu pro digitalizaci filmů, sbírky o filmové historii a dalších tématech související s filmem.

Kontakt (NFA): Ladislav Cubr, ladislav.cubr@nfa.cz, Duyen Monika Nguyenová, monika.nguyenova@nfa.cz

Projekt prezentuje a sdílí novinky prostřednictvím účtu na Twitteru

Grantový projekt LINDAT/CLARIAH-CZ je realizovaný v rámci programu OP VaVpl Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financovaného ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů. Český uzel pan-evropské sítě tvoří konsorcium partnerů.

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla z rozhodnutí MŠMT spojením dvou starších infrastruktur. Ke starší infrastruktuře LINDAT/CLARIN, která tvoří Centrum jazykové výzkumné infrastruktury se připojila DARIAH, Digitální infrastruktura pro umění a humanitní vědy. LINDAT/CLARIN je mezinárodní síť center, která se starají o jazykové zdroje a s nimi související služby. DARIAH je celoevropská interdisciplinární síť poskytující výzkumnou infrastrukturu pro umění a humanitní obory. Od roku 2014 je budována pod záštitou programu ESFRI založeného Evropskou komisí s cílem zajistit trvalý a otevřený přístup k evropskému kulturnímu dědictví. Síť dnes propojuje stovky vědců z výzkumných zařízení napříč Evropou, v současnosti je rozšířena ve 22 zemích Evropy.

Výzkumné infrastruktury propojují platformy, které vyvíjejí vědci pro účely svého bádání. Takovými platformami jsou databáze, korpusy, online slovníky, geografické informační systémy a další výzkumný materiál a zdroje založené na znalostech. Platformami propojovanými do otevřené infrastruktury jsou také digitalizované sbírky a archivy, digitální knihovny a repozitáře, či jiné strukturované vědecké informace, budované většinou odborníky v paměťových institucích. Propojení platforem do otevřené infrastruktury umožňují informační a komunikační technologie.