Varia

Tímto pojmem označujeme v minulosti uměle vytvořené sbírky náhodně objevených jednotlivých dokumentů, které spojují společné znaky – např. stejné téma, stejné typy uložených dokumentů apod.

Archiválie se zpřístupňují v badatelně NFA, Praha 1, Bartolomějská 11 (areál Konvikt, 2. patro, středa: 11-20 hod., čtvrtek 9-18 hod.). Podrobnosti zpřístupňování archiválií uložených v Oddělení písemných archiválií NFA (dále jen OPA NFA) upravuje badatelský řád OPA NFA. Dle zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů se zpřístupňují pouze archiválie starší třiceti let a to z fondů zpracovaných nebo částečně zpracovaných. Nezpracované archiválie se nezpřístupňují, pro studijní účely však lze požádat vedení archivu o udělení výjimky: Přístup do nezpracovaných fondů. Přehled těch nezpracovaných naleznete zde: Nezpracované sbírky. Přístupnost archiválií je rovněž limitována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Přístupnost archiválií ze sbírek varií je bezpodmínečně nutné nejprve projednat s vedoucím OPA NFA Mgr. Tomášem Lachmanem. Pro objednání archiválií a rezervaci místa v badatelně kontaktujte Bc. Luboše Marka (T 778 522 715; E lubos.marek@nfa.cz).

Amatérský film
Animovaný film
— Dobové dokumenty
Filmové instituce – varia
— Herci
Korespondence
Licence kinematografické
Náměty a scénáře
Osobnosti české kinematografie
— Průkopníci českého filmu
— Skladatelé filmové hudby
Sbírka Kino ČAS
Sbírka programu kin