Pozůstalosti

V základní evidenci Národního archivního dědictví má NFA 70 pozůstalostí – osobních fondů. Osobní fondy, které leckdy obsahují velmi různorodý materiál (písemné dokumenty, fotografie, výstřižky z tisku, kresby aj.) tvoří pozůstalosti herců, režisérů, kameramanů, publicistů a dalších osobností spojených s kinematografií.

Osobní fondy jsou získávány nákupem nebo formou darů. První pozůstalosti byly získány v 70. letech 20. století (Martin Frič, Václav Wasserman), po roce 1989 byla zahájena systematičtější a intenzivnější akviziční činnost, počet získaných pozůstalostí se zmnohonásobil. V současnosti NFA pečuje mj. o pozůstalosti Zbyňka Brynycha, Zdenka Sirového, Jindřicha Brichty, Karla Smrže, Ludmily Wegenerové-Salmonové a dalších osobností.

Archiválie se zpřístupňují v badatelně NFA, podrobnosti zpřístupňování archiválií uložených v Oddělení písemných archiválií NFA (dále jen OPA NFA) upravuje badatelský řád OPA NFA. Dle zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů se zpřístupňují pouze archiválie starší třiceti let a to z fondů zpracovaných nebo částečně zpracovaných, nezpracované archiválie se nezpřístupňují. Přístupnost archiválií z pozůstalostí je rovněž limitována individuálními podmínkami jednotlivých akvizičních smluv. a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Přístupnost archiválií z osobních fondů je bezpodmínečně nutné nejprve projednat s vedoucím OPA NFA Mgr. Tomášem Lachmanem.

Přehled zpracovaných fondů a jejich archivní pomůcky naleznete na konci této stránky. Pro objednání archiválií a rezervaci místa v badatelně kontaktujte Bc. Luboše Marka (T 778 522 715; E lubos.marek@nfa.cz). Přehled nezpracovaných fondů zde: Nezpracované osobní fondy. Nezpracované fondy se nezpřístupňují, pro studijní účely však lze požádat vedení archivu o udělení výjimky: Přístup do nezpracovaných fondů.

— Beran Jan
Bernat Miroslav
— Blažek Jaroslav
— Boček Vítězslav
Bor Vladimír
— Bouda Alois
Bráška Jaroslav
Brichta Jindřich
— Brynych Zbyněk
Burian Vlasta
Cop Karel
— Čech Vladimír
— Černík Artuš
— Dodalová Irena
Fabianová Vlasta
— Ferbasová Věra
— Frič Martin
— Granec Rudolf
— Grosslichtová Truda
— Haas Hugo
— Jalovec Václav
Jandl Ivan
— Jarolímek Václav Arnošt
— Kolár Jan Stanislav
— Kořán Josef
— Krejčík Rudolf
— Krňanský Miroslav Josef
— Kubíček Jan
— Kujal Quido Emil
— Labský Vladimír
— Lamač Karel
— Linhart Lubomír
— Mihle Rudolf
— Míka Bohumil – SCARS
— Mück Ignác
— Novotný Vladimír
— Nývlt Václav
— Pavlíček František
— Pfleger František
— Pilát František
Ponrepo Viktor
— Pštross Václav
— Rovenský Josef
— Salmonová-Wegenerová Ludmila
— Schmitt Julius
— Sirový Zdenek
— Slavínský Vladimír
Smrž Karel
Staněk Jan
Stárek Václav
Svitáček Vladimír
— Šatný Josef
— Šula Bohuslav
— Šváb-Malostranský Josef
— Táborský Václav
— Träger Josef
— Vaverka Antonín
— Veselý Bohumil
Vláčil František
— Wasserman Václav
— Wegenerová-Salmonová Ludmila
— Weinzettl Vilibald
Zahradníček Čeněk
— Zeman Bořivoj
Zvoníček Stanislav