Fondy institucí

V základní evidenci Národního archivního dědictví má NFA 84 fondy filmových institucí.

Fondy filmových institucí převzal NFA jako nezpracované z podnikového archivu Ústředního ředitelství československého státního filmu v době jeho likvidace počátkem 90. let 20. století. NFA tak de facto zachránil tyto jedinečné soubory archiválií před zničením.

První skupina fondů obsahuje archiválie (téměř výhradně písemné dokumenty) z činnosti filmových výrobních a distribučních společností a profesních sdružení z oboru kinematografie do roku 1945. V NFA jsou uloženy a zpracovány mj. fondy významných výrobních a distribučních společností Elekta, Lucerna, Nationalfilm, Bratři Deglové. Přehled zpracovaných fondů a jejich archivní pomůcky naleznete na konci této stránky.

Druhou skupinou, která rovněž obsahuje téměř výhradně písemné dokumenty, jsou fondy institucí zestátněné kinematografie po roce 1945 – např. Československá filmová společnost II, Filmová rada, Ústřední ředitelství čs. filmu aj. Tyto fondy jsou prozatím převážně nezpracované a běžně se nezpřístupňují. Pro studijní účely však lze požádat vedení archivu o udělení výjimky: Přístup do nezpracovaných fondů. Přehled těch nezpracovaných naleznete zde: Nezpracované fondy institucí. Inventáře zpracovaných fondů institucí po roce 1945 naleznete níže.

Archiválie se zpřístupňují v badatelně NFA, Praha 1, Bartolomějská 11 (areál Konvikt, 2. patro, středa: 11-20 hod., čtvrtek 9-18 hod.). Podrobnosti zpřístupňování archiválií uložených v Oddělení písemných archiválií NFA (dále jen OPA NFA) upravuje badatelský řád OPA NFA. Dle zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů se zpřístupňují pouze archiválie starší třiceti let a to z fondů zpracovaných nebo částečně zpracovaných. Nezpracované archiválie se nezpřístupňují, pro studijní účely však lze požádat o udělení výjimky – viz výše. Přístupnost archiválií je rovněž limitována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Přístupnost archiválií z fondů institucí je nutné nejprve projednat s vedoucím OPA NFA Mgr. Tomášem Lachmanem. Pro objednání archiválií a rezervaci místa v badatelně kontaktujte Bc. Luboše Marka (T 778 522 715; E lubos.marek@nfa.cz).

AFIT
— Aktualita k.s
— Artur Heller-Film
— Baalfilm
— Bavaria Filmkunst GmbH
— Beda Heller
— Bio Invalidů
— Bio Orient
— Bio U Vejvodů
— Bratři Deglové s.r.o
— Brom-film
— Continental-Film
— Čefid s.r.o
Česká správa firmy DFVG
— Českomoravská společnost pro úzký film s.r.o
— Československá filmová společnost I
Československá filmová společnost II
Českomoravské filmové ústředí
— Dafa film
Divadlo Varieté
Elekta a. s
— Excelsiorfilm k. s., Brno
— Favoritfilm Vlas a spol
— Film-Klub
— Filmkreditbank, GmbH
— Filmová liga československá
Filmová rada
— Filmová skupina Praha
— Filmové studio viz Spolek Filmové studio
— Filmový poradní sbor
Filmový umělecký sbor
Filmový technický sbor
— Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů
— Francovo kino v Kolíně
— Grand Bio Koubek
— Guba-Film
— Host a.s
— Kartel filmových dovozců
— Kinema spol. s r. o
— Kinematografické družstvo v Praze s.r.o
— Kinofilm, Helena Metzgerová
Klub filmových referentů a publicistů
— Koruna-film, spol. s r.o
— Kosmosfilm s.r.o
— Lucernafilm s.r.o
— Moldavia-Film a.s
— NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost
— Nationalfilm s.r.o
— Ocean-Film spol. s r.o
Organisace československého filmového herectva a zaměstnanců filmových výroben (Československá filmová unie)
— P.D.C. s.r.o
— Podnikání bratří Továrků
Praga-film
— Prag-Film A.G. (A-B, akciové filmové továrny, a. s.)
Rekord-Film, Ing. Mikulka a spol
Ringler-Film (Jack Ringler, Arnoštka Ringlerová)
— Sbor pro školní film
— Sdružení kinomajitelů Biografia a.s
Sdružení premiérových biografů
— Slaviafilm a.s
— Spolek filmové studio
Státní diapozitivový a filmový ústav
Stella a.s. (La Tricolore)
— Svaz filmového průmyslu a obchodu
— Terrafilm, Brno (v likvidaci)
— Svaz českých filmových pracovníků
— Tobis, půjčovna filmů s.r.o., filiálka v Praze
Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o
— Ufa-Film s.r.o
— Ústřední svaz kinematografů v Československé republice
— Vacek
Vambo Electric
— Viktoriafilm
— Zemský svaz kinematografů v Čechách