FORWARD

Framework for a EU-wide Audiovisual Orphan Works Registry
(Rámec pro vytvoření evropského rejstříku osiřelých audiovizuálních děl)

Co je FORWARD?
FORWARD je tříletý projekt (2013-2016) financovaný Evropskou unií a mající za cíl vytvořit celoevropský, automatický systém pro určování autorskoprávního statusu všech druhů audiovizuálních děl, včetně děl osiřelých (tj. děl chráněných autorským právem či právy s ním souvisejícími, jejichž nositel není určen, nebo i když je určen, není nalezen). Systém bude prohledávat, sbírat a zpracovávat informace nezbytné k určení autorskoprávního stavu audiovizuálních děl. Díky němu získají kulturní instituce, komerční subjekty a další případní uživatelé jasnou informaci o tom zda je dílo volné, pod ochranou autorského zákona nebo osiřelé, a za jakých podmínek může být v rámci Evropy dále užito. FORWARD zohlední všechny národní legislativy aplikující Směrnici 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl a bude spolupracovat s Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM), databází osiřelých děl vedenou Evropskou komisí. FORWARD bude doplňovat databázi Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu informacemi o osiřelých dílech.

Proč FORWARD?
Stovky tisíc audiovizuálních děl uchovávaných v evropských archivech jsou nepřístupné kvůli nejasnému autorskoprávnímu stavu. Tato díla nemohou být použita pro komerční distribuci ani pro vzdělávací a kulturní účely, například v rámci velkých digitalizačních projektů. Vyřízení práv je u audiovizuálních děl komplexní proces, a možnosti archivů určovat a vyhledávat držitele práv jsou omezené. Největším problémem je nedostatek uspořádaných a spolehlivých zdrojů informací platných v rámci celé EU. FORWARD poskytne novátorské řešení tohoto problému.

Partnerství
FORWARD sdružuje 13 spolupracujících institucí z 11 zemí EU, z toho 11 filmových paměťových institucí (Film Heritage Institutions – FHI) a komerčních audiovizuálních knihoven. Evropské filmové paměťové instituce jsou klíčové v procesu určování práv, protože nabízejí nejširší zdroje informací. Díky přímé účasti partnerů projektu ARROW, kteří vytvořili srovnatelný systém pro knižní publikace, budou systémy ARROW i RORWARD interoperabilní a přístupné dotazům od všech uživatelů v rámci EU. FORWARD je koordinován Královským filmovým archivem v Belgii (Cinémathèque Royale de Belgique) a spolufinancován evropským programem ICT-PSP.

Cíle FORWARD
– analyzovat stávající informační zdroje (filmografické databáze, katalogy, apod.) které mohou být použitelné při určování autorskoprávního statusu audiovizuálních děl;
– harmonizovat definice autorskoprávního statusu napříč Evropou;
– navrhnout a vytvořit technickou platformu pro sbírání a zpracování dat;
– vytvořit registr osiřelých audiovizuálních děl a provedených důsledných vyhledávání;
– podporovat evropské filmové paměťové instituce při implementaci Směrnice 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl;
– koordinovat s databází Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (registr osiřelých děl EU);
– vytvořit síť 10 národních center pro clearing autorských práv;
– zajistit interoperabilitu systému FORWARD s ARROW;
– vypracovat udržitelný obchodní model.

Partneři projektu
Cinémathèque Royale de Belgique/Koninklijk Belgisch Filmarchief, coordinator (Brusel)
Association des Cinémathèques Européennes (Brusel, Frankfurt)
EYE Film Institute Netherlands (Amsterdam)
Consorzio Interuniversitario – CINECA (Bologna)
CNC – Archives françaises du film (Bois d´Arcy)
Det Danske Filminstitut (Kodaň)
KAVI – National Audiovisual Insitute (Helsinki)
Instituto de la Cinematografia y Artes Audiovisuales – Filmoteca Espanola (Madrid)
Fondazione Cineteca di Bologna (Bologna)
Deutsches Filminstitut – DIF (Frankfurt)
FOCAL International LTD (Middlesex)
Filmoteka Narodowa (Varšava)
Národní filmový archiv – National Film Archive (Praha)

Národní seminář projektu FORWARD – Osiřelá díla a novelizace autorského zákona

Ve čtvrtek 5. května 2016 se uskutečnil v sále kina Ponrepo Národní seminář projektu FORWARD.

Informace o semináři a prezentace ke stažení najdete zde.