Výzkumné projekty

Prioritou výzkumné činnosti NFA jsou dějiny české fikční i nonfikční kinematografie v širším kontextu dějin audiovize regionu střední a východní Evropy.
NFA vydává vědecký časopis Iluminace, jediný svého druhu v České republice, výsledky výzkumu zveřejňuje též v monografiích a sbornících, případně edicích archivních dokumentů, a participuje na domácích i zahraničních výzkumných aktivitách (sympozia, konference, workshopy, kolaborativní projekty).

Dějiny českého filmového archivnictví

Cílem projektu je skrze analýzu proměňující se politiky a koncepce filmového archivu a archivářské praxe objasnit kulturně specifický proces vzniku, legitimizace a následného vývoje této instituce a v jejím rámci existujících profesí. Záměrem bádání je rovněž popsat a porozumět roli, významu a postavení, které filmový archiv v jednotlivých obdobích své existence na domácím a mezinárodním poli kulturních institucí a filmových archivů zastával.

Kontakt: Jan Trnka, jan.trnka@nfa.cz

Databáze šifer, pseudonymů a zkratek autorů v českém a slovenském periodickém tisku

Cílem projektu je podchytit a dešifrovat v maximální možné míře zkratky, šifry a pseudonymy českých a slovenských autorů článků o filmu od počátku kinematografie až do současnosti.

Kontakt: Soňa Weigertová, sona.weigertova@nfa.cz

NAKI II Laterna magika

Rozsáhlý výzkumný projekt je zacílen na zachování a zpřístupnění kulturního a tvůrčího dědictví výjimečného uměleckého díla multimediální divadelní platformy Laterna magika. Představuje jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších výzkumů realizovaných v Národním filmovém archivu, jehož výstupy by měly být dosaženy v roce 2019. Projekt je realizován NFA ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy, sdružením CESNET a Českým vysokým učením technickým za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci grantové výzvy Národní kulturní dědictví II. Výzkumná práce sestává ze tří základních pilířů: historického výzkumu díla Laterny magiky, záchrany a digitalizace filmových záznamů tohoto díla a vytvoření nového archivního systému, jenž propojí tradiční historické archiválie s filmovými záznamy i nově vznikajícími multimediálními daty. Výstupem projektu se stane kromě několika odborných publikací, certifikovaných metod a softwarového řešení také rozsáhlá výstava doplněná o čtivý katalog, jež bude prezentována na jaře 2019 v Brně a na podzim 2019 v Praze.

Kontakt: Andrea Průchová, andrea.pruchova@nfa.cz