Ceník 

Kompletní ceník služeb Národního filmového archivu

Ceník dle kategorií

Podle zák. č. 496/2012 o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) je Národní filmový archiv specializovaným archivem pro audiovizuální archiválie, který je dle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví) oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených se svou činností ve výši zveřejněné v ceníku služeb a za podmínek vyhlášky č. 645/2004 Sb. Ceník je platný od 1. ledna 2023.

Poplatky za poskytnutí licence a zapůjčení filmových a digitálních nosičů k promítání

Filmové kopie poskytnuté oprávněnému uživateli v ČR
Celovečerní film (35 mm nad 1800 m, 16 mm nad 720 m) 3000
Celovečerní program složený z krátkých / středometrážních filmů 3000
Středometrážní film (35 mm do 1800 m, 16 mm do 720 m) 1500
Krátkometrážní film (35 mm do 600 m, 16 mm do 240 m) 1000
Digitální nosiče (DCP / Blu-ray / MP4) poskytnuté oprávněnému uživateli v ČR
Celovečerní film (DCP) 2000
Celovečerní program složený z krátkých / středometrážních filmů (DCP) 2000
Celovečerní film (BD/MP4) 2000
Celovečerní program složený z krátkých / středometrážních filmů (BD/MP4) 2000
Středometrážní film (DCP/BD/MP4) 1000
Krátkometrážní film (DCP/BD/MP4) 750
Projekce celovečerního filmu na filmové přehlídce nebo festivalu 3000
Projekce středometrážního filmu na filmové přehlídce nebo festivalu 1500
Projekce krátkého filmu na filmové přehlídce nebo festivalu 1000
Licence bez poskytnutí nosiče k promítání na přehlídce nebo festivalu 2500
Licence bez poskytnutí nosiče k promítání 2000
Projekce celovečerního filmu v letním kině 3000
Zapůjčení nosiče školám filmového zaměření pro výukové účely
Krátký film (35mm do 600 m, 16mm do 240 m) 250
Středometrážní film (35mm 600 m – 1800 m, 16mm 241 m – 720 m) 500
Celovečerní film (35mm nad 1800 m, 16mm nad 720 m) 1000
Dvojprogram (nad 4000 m /35mm/ a 1600 m /16mm/) 2000
Digitální nosiče 250

Výše uvedené ceny se týkají vždy jedné standardní projekce v kině, na přehlídce či festivalu. V případě speciálních projekcích je cena smluvní a závisí na více faktorech (výše vstupného, místo a způsob uvádění, projekce unikátních filmových kopií atd.) a po vzájemné dohodě obou stran může být cena stanovena procentuálním odvodem ze vstupného. Digitální projekce souborového formátu (MP4) lze uskutečnit pouze po dohodě. Veškeré objednávky je nutné k nám doručit minimálně 10 pracovních dní před plánovanou projekcí, jinak nemůžeme garantovat úspěšné vyřízení.

Poskytnutí licence a zapůjčení filmových a digitálních nosičů oprávněnému uživateli do zahraničí  
Poskytnutí licence se zapůjčením filmové kopie  
Celovečerní film €500
Krátkometrážní a středometrážní film €350
Poskytnutí licence se zapůjčením DCP/BD  
Celovečerní film €400
Krátkometrážní a středometrážní film €250
Poskytnutí licence bez zapůjčení nosiče  
Celovečerní film €300
Krátkometrážní a středometrážní film €150
Poskytnutí nosiče bez licence  
Zapůjčení filmové kopie €200
Zapůjčení DCP/BD €100
Poštovné a balné hradí oprávněný vypůjčovatel – účtováno podle platných sazebníků poskytovatelů přepravních služeb.

Sbalit

Poplatky za poskytnutí audiovizuálního díla (AVD) k dalšímu využití

Rešeršní služby
Vypracování rešerše – dle zadaných témat 500
Vypracování náročné rešerše s nutností identifikace neozdrojovaných záběrů či manipulace s filmovým materiálem 1000
Pro studenty středních a vysokých škol je cena poloviční. Ceny jsou za hodinu práce, počítá se každá započatá hodina rešerší. S dotazy na rešerše se obracejte na reserse@nfa.cz.  
Poplatek za manipulaci s filmovou kopií
Krátký film (35mm do 600 m, 16mm do 240 m) 250
Středometrážní film (35mm 600 m – 1800 m, 16mm 241 m – 720 m) 500
Celovečerní film (35mm nad 1800 m, 16mm nad 720 m) 1000
Dvojprogram (nad 4000 m /35mm/ a 1600 m /16mm/) 2000
Promítání z filmové kopie v archivních prostorách Kč / započatá hodina
Promítání z filmové kopie v archivních prostorách 500
Projekce z filmové kopie ve filmové střižně 500
Digitalizace titulů ze sbírky NFA
Digitalizace krátkého filmu (35mm do 600 m, 16mm do 240 m) 2000
Digitalizace středometrážního filmu (35mm 600 m – 1800 m, 16mm 241 m – 720 m) 5000
Digitalizace celovečerního filmu (35mm nad 1800 m, 16mm nad 720 m) 10000
Ostatní digitalizační služby/manipulace s daty/práce operátora (cena za hodinu práce) 1000
Ceny zahrnují chemické čištění filmové kopie, přívoz kopie na digitalizační pracoviště, digitalizace do Full HD (QT Apple ProRes 422HQ), světlotonální a barevné vyrovnání v digitálním prostředí a následné ošetření kopie po digitalizaci. Rozmnožovací materiály a archiválie mohou být digitalizovány pouze na procovištích NFA za výše uvedených podmínek.  
Poskytnutí práv a souhlasů s užitím AVD a zvukových záznamů ze sbírek NFA v ČR Kč / min
Televizní práva (max. 5 let) 6000
VoD, IPTV či jiná internetová distribuce (max. 5 let) 6000
Televizní práva a následné zveřejnění na internetu (max. 5 let) 9000
DVD/BD práva (max. 5 let) 6000
Kina (max. 5 let) 6000
K účelům výstavním – projekce ve smyčce (max. 6 měsíců) 2000
K výrobě reklamních a komerčních filmů šířených v ČR smluvně
Poskytnutí práv a souhlasů s užitím AVD ze sbírek NFA v zahraničí smluvně
K účelům tvorby nového AVD šířeného v ČR. V některých případech k těmto účelům nemůžeme poskytnout autorská práva, která je nutné vyřešit s agenturou Dilia zastupující autory / nositele autorských práv.

Sbalit

Poplatky za služby oddělení písemných archiválií

Rešeršní služby
Vypracování jednoduché rešerše (1 – 2 archivní soubory) 350
Vypracování náročné rešerše (3 a více archivních souborů) 500
Elektrografické služby (vyhotovení xerokopií archiválií) volné listy / strana vázané listy / strana
Formát A4 5 Kč 7 Kč
Formát A3 8 Kč 12 Kč
Černobílé fotosky 10 Kč  
Digitalizace písemných archiválií Kč / strana
Skenování listinných předloh do formátu A4 včetně 30
Skenování listinných předloh do formátu A3 včetně 60
Filmování archivních materiálů kamerou (základní sazba bez dalších manipulačních poplatků – započatá hodina práce) 1000
Filmování archivních materiálů je podmíněno předchozím schválením generálním ředitelem NFA.  
Poplatky za užití digitální kopie archiválie v ČR Kč / ks
V periodikách (denní tisk, časopisy), publikacích do formátu A3 a k výstavním účelům 1500
Pro komerční využití (filmy, TV pořady, obaly DVD/BD, kalendáře, pohlednice, reklamní filmy, reklamní listy, pořady cestovních kanceláří, všechny druhy propagačních materiálů apod.) 2000
Poplatek za pořízení fotografie z filmového pásu 1000
Standardní digitalizační služby (každá započatá hodina práce) 500
Poplatky za užití digitální kopie archiválie v zahraničí smluvně
V některých případech k těmto účelům můžeme poskytnout i autorská práva. V ostatních případech je povinnost vyřešit autorská práva na straně zákazníka.  
Poplatky za využití archiválií  
Využití archiválií pro expoziční a prezentační účely smluvně
   
Poštovné / balné hradí oprávněný vypůjčovatel – účtováno podle platných sazebníků poskytovatelů přepravních služeb.

Sbalit

Poplatky za využití služeb Knihovny NFA

Registrační poplatek
Kategorie S (student, senior nad 70 let) 100 / rok
Kategorie C (ostatní) 200 / rok
Kategorie Z, K (zaměstnanec NFA) zdarma
Vystavení čtenářského průkazu 20
Jednorázová služba knihovny 30
Přístup k internetu a intranetu pro registrované uživatele zdarma
Přístup k informacím na internetu (v rámci bezplatného přístupu) pro návštěvníky knihovny     zdarma
Expoziční činnost muzeí, komerční využití apod. smluvně
Rešerše
Jednoduchá rešerše / 1 hodina výkonu / založená na excerpci 1-2 zdrojů 350
Náročná rešerše / 1 hodina výkonu / založená na excerpci 3-5 zdrojů 500
Náročná kombinovaná rešerše / 1 hodina výkonu / založená na excerpci 6 a více zdrojů 750
Poskytnutí kopie z digitální knihovny 10 Kč / strana
Elektrografické služby (vyhotovení xerokopií) volný list vázaný list
Formát A4 5 Kč 7 Kč
Formát A3 8 Kč 12 Kč
Filmování knihovních fondů kamerou (základní sazba bez dalších manipulačních poplatků) 1000 Kč/ hod
Sankční poplatky – upomínky poplatek za jeden knihovní dokument / Kč
1. upomínka 10
2. upomínka 50
3. upomínka 100
Advokátní upomínka 200
Soudní (přestupkové) řízení všechny náklady
Poplatek při ztrátě knihovního dokumentu náhrada škody + 100
Poplatek při ztrátě čtenářského průkazu (duplikát) 50
Nenahlášení změny adresy 50

Sbalit

Promítací síň Ponrepo a další podnájmy

Členství
Základní 450
Děti do 15 let, studenti, senioři, ZTP 300
Vstupné
Vstupné pro členy Ponrepa 60
Vstupné s jednodenním členstvím 120
Vstupné s jednodenním členstvím (děti do 15 let, studenti, senioři, ZTP) 100
Podnájmy  
Podnájem kinosálu ceny se stanovují individuálně
Nájem dalších prostor NFA ceny se stanovují individuálně

Veškeré další služby (včetně zahraničí) dohodou. Ceny jsou určeny jako minimální.

Sbalit

Náhrada škody a smluvní pokuty za porušení zásad a podmínek Výpůjčního řádu NFA

V případě prokazatelného poškození, zničení nebo ztráty je uživatel povinen nahradit NFA všechny prokazatelně vynaložené náklady na opravu nebo pořízením nové rozmnoženiny AVD. Dále uhradí finanční ztrátu působenou ušlým ziskem po dobu, kdy nemohlo být AVD řádně využito (např. v distribuci).

Poškození filmové kopie, špatně navinutý pás, odpojené ochranné pásy 250 Kč / hodina práce
Chybějící laboratorní středovky, chybějící Záznam o stavu, chybějící ochranné pásy 500 Kč / 1 kus
Poškození filmové kopie zaviněné uživatelem, v jehož důsledku se snižuje klasifikace (podle terminologie ČSN 198015)
Snížení à 1 stupeň 30 % z průměrné ceny za výrobu nové kopie
Poškození krabic, přelepení nebo jiné znehodnocení štítků a popisů na krabicích 100 Kč / 1 krabice
Poplatky za ztrátu, poškození nebo zničení vypůjčených archiválií smluvně
Smluvní pokuta 20 000 Kč
Zpozdné – od pátého pracovního dne od projekce 100 Kč za každý den zpoždění
Storno zakázky v plné výši za služby
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo NFA na náhradu škody vzniklou v důsledku porušení dané povinnosti v plné výši.  
Poplatky za zrušení podnájmu v kině Ponrepo  
Poplatek za storno do 48 hod. před započetím akce 50 % z ceny nájmu
Poplatek za storno méně než 48 hodin před započetím akce v plné výši nájmu

Sbalit