Badatelna 

Písemné materiály, fotografie, plakáty či rozhovory. To vše můžete zkoumat v centru Prahy. 

o badatelně  

Kam, jak a kdy do badatelny?  

Poptané materiály vám připravíme do badatelny v centru Prahy. Termín návštěvy si je vždy potřeba domluvit předem. 

Kde sídlíme

 • Bartolomějská 11, Praha 1
  přízemí Konviktu
 • středa 11:00—20:00
  čtvrtek 9:00—18:00

Projděte z Bartolomějské ulice zelenými vraty na dvůr Konviktu, uprostřed náměstíčka zabočte doleva, kde zazvoňte na zvonek Badatelna. Poté co vstoupíte do chodby se vydejte kolem schodů a pánské toalety k bílým dveřím, kde opět zazvoníte. 

Badatelna je pro veřejnost otevřena pouze po předchozí dohodě. 

VIDEO NÁVOD

Bartolomějská 11

Jak objednat archiválie?  

V případě dotazů na písemné archiválie kontaktujte Kristýnu Doležalovou. Pokud máte zájem o již zpracované archiválie, kontaktujte Luboše Marka. Přes něho si lze i rezervovat místo v badatelně.

Chcete-li bádat ve Sbírce zvukových záznamů, obraťte se na Marii Barešovou.

Žádanka o předložení písemných archiválií

Online nástroje

Archivní pomůcky vám pomohou v orientaci ve zpracovaných fondech. 

badatelské pomůcky písemných archiválií

Chcete bádat v audiovizuální části sbírky?

Napište si o rešerši 

E-mail: reserse@nfa.cz

Rešerše

Kristýna Doležalová

Oddělení písemných archiválií
Vedoucí Oddělení písemných archiválií

Luboš Marek

Oddělení písemných archiválií
Archivář

Marie Barešová

Oddělení kurátorů
Kurátorka orální historie

Rešerše

Oddělení filmografie a katalogizace

jak bádat 

Jaký je postup pro objednání archiválií? 

Postup pro objednání archiválií do badatelny se liší podle toho, jestli jsou archiválie považované za zpracované a mají tudíž archivní pomůcky, nebo jsou nezpracované. 

Osobní fondy, fondy institucí a varia

K těmto zpracovaným fondům jsou k dispozici badatelské pomůcky. V nich najdete konkrétní název archivního souboru, inventární číslo (referenční označení) a číslo kartonu. Takto vámi vybrané archiválie zaznamenáte do Žádanky o předložení archivního materiálu, kterou zašlete na email. My se s vámi následně domluvíme na datu vaší návštěvy. 

Podrobnosti zpřístupňování písemných archiválií upravuje Badatelský řád. Dle zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů se zpřístupňují pouze archiválie starší třiceti let a to z fondů zpracovaných nebo částečně zpracovaných. 

Žádanka o předložení písemných archiválií:

Žádanku zašlete na: 

Luboš Marek

Oddělení písemných archiválií
Archivář

Sbalit

Fotografie, plakáty a reklamní materiály 

Tyto části sbírky nemají kodifikovaný typ archivní pomůcky, který by umožňoval badatelům a badatelkám samostatně vyhledávat a objednávat archiválie - jsou tedy pokládány za nezpracované. Ve sbírkách však můžeme vyhledávat prostřednictvím kartoték a přírůstkových knih. 

Napište nám

Kristýna Doležalová

Oddělení písemných archiválií
Vedoucí Oddělení písemných archiválií

Sbalit

Nezpracované fondy

Nezpracované fondy jsou běžně nepřístupné, ale lze udělit výjimku. Žádost o ni je možné podat písemně (preferujeme elektronické doručení skenu). K žádosti je třeba přiložit stručný popis badatelského projektu; studenti a studentky navíc přiloží písemné doporučení pedagogické/ho vedoucí/ho.

Vstupu do nezpracovaných fondů předchází často poměrně rozsáhlá rešerše. Pokud rešerše nezabere víc než hodinu práce, je bezplatná, v jiných případech účtujeme poplatek za rešerši dle ceníku. 

Kristýna Doležalová

Oddělení písemných archiválií
Vedoucí Oddělení písemných archiválií

Sbalit

Rozhovory a zvukové nahrávky

Zvukové záznamy zpřístupňujeme pro studijní, vědecké, vzdělávací a odborné účely. V případě zájmu nám napište přímo. Zkonzultujeme s vámi oblast bádání a provedeme potřebnou rešerši. 

Napište nám

Marie Barešová

Oddělení kurátorů
Kurátorka orální historie

Sbalit

Badatelský řád Oddělení písemných archiválií v bodech:
 • nahlížení do archiválií lze pouze v badatelně archivu

 • nahlížení do nezpracovaných archivních fondů a sbírek je možné pouze na základě povolení vedoucí/ho oddělení, vydaného k písemné žádosti žadatele

 • fotografie z českých hraných filmů, české plakáty k českým filmům aj. se předkládají přednostně jako digitální faksimile

 • před návštěvou je nutné zajistit si předem rezervaci místa

 • archiválie se předkládají na základě výslovného požadavku, který může být zaslán prostřednictvím e-mailu / telefonicky / poštou

 • pro jednu návštěvu lze badateli zapůjčit archiválie v maximálním počtu dvou kartonů, u jiných evidenčních jednotek je výpůjčka řešena individuálně

 • v badatelně badatel odloží kabát / bundu / zavazadla a uloží do skříňky k tomu určené

 • badatel smí využívat svůj vlastní fotoaparát / příruční skener / kameru / tablet / počítač - ochrana případných vlastnických práv tím není dotčena

 • při vstupu se badatel zapíše do knihy návštěv

 • do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu, drog anebo jiných psychotropních látek nebo osoby ozbrojené

 • badatel vyplní badatelský list, žádanku o předložení archivního materiálu 

 • badatel je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným průkazem totožnosti 

 • v badatelně není dovoleno jíst, pít, kouřit a telefonovat

 • při nahlížení do archiválií se badatel řídí pokyny služby

 • k archiváliím se badatel chová maximálně ohleduplně, archiválie vrací ve stejném stavu i počtu jako mu byly předloženy

 • během studia archiválií používá badatel bavlněné rukavice, které při první návštěvě obdrží od služby

 • archiválie nesmějí být vynášeny z badatelny

 • do archiválií smí nahlížet jen badatel, do jehož badatelského listu byly archiválie zapsány

 • mimořádně lze ke studiu předložit archiválie v digitální podobě 

 • Informace získané z archiválií užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu

 • při publikování archiválií cituje badatel Národní filmový archiv a bližší označení archiválií

 • badatel má možnost za poplatek žádat o zkopírování archiválií 

 • zapůjčení archiválií mimo archiv je závislé na povolení generálního ředitele Národního filmového archivu

 • ceník služeb je k dispozici ZDE

 • poruší-li badatel tento řád, může mu být bádání ve sbírkách a fondech odepřeno

Číst dále Skrýt

kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

Kristýna Doležalová

Oddělení písemných archiválií
Vedoucí Oddělení písemných archiválií