Výzva k podání nabídek v rámci veřejné soutěže: Správa filmů NFA a SFK na YouTube

Výzva k podání nabídek v rámci veřejné soutěže vyhlašované podle § 1772 an. občanského zákoníku a uveřejnění podmínek soutěže

 

Stav: Výsledky_veřejné_soutěže YouTube. Hodnocení nabídek probíhalo z hlediska jejich ekonomické výhodnosti v podobě výše podílové odměny pro Národního filmový archiv. Nejvyšší podílovou odměnu nabídla společnost Blue Sky Film Distribution a.s. (IČO: 27401413) a s touto společností tedy Národní filmový archiv uzavře smlouvu.  

Název veřejné soutěže: Správa filmů Národního filmového archivu a Státního fondu kinematografie na serveru YouTube

Předpokládaný termín plnění: 15.11.2018 – 14.11.2020

Popis soutěže: Správa filmů Národního filmového archivu a Státního fondu kinematografie na serveru YouTube pomocí Content ID – blokace zobrazování filmů, monetizace příjmů z reklamy a distribuce filmů Národního filmového archivu a Státního fondu kinematografie na serveru YouTube. Výsledkem veřejné soutěže bude uzavření smlouvy.

Vyhlašovatel: Národní filmový archiv, IČO: 00057266, se sídlem Malešická 12, 130 00 Praha 3

Podmínky soutěže a požadavky vyhlašovatele:

Navrhovatel je povinen podat nabídku obsahující následující doklady a dodržet při jejím podávání následující podmínky:

 • Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Čestné prohlášení navrhovatele osvědčující, že je zapojen do systému Content ID na serveru YouTube. Dále vyhlašovatel požaduje, aby veškeré služby, které jsou předmětem této soutěže a jsou podrobně popsány ve smlouvě, byly vykonávány pouze navrhovatelem, nikoliv jeho subdodavateli. Za subdodavatele považuje vyhlašovatel jakoukoliv osobu, která bude vykonávat činnosti, které jsou předmětem smlouvy v jiném než pracovněprávním vztahu k navrhovateli. Tuto skutečnost navrhovatel osvědčí předložením čestného prohlášení.
 • Podepsanou a vyplněnou smlouvu, včetně výše podílové odměny a minimální garantované odměny, která je přílohou těchto podmínek. Jiné změny textu smlouvy nejsou přípustné. V případě, že navrhovatel shledá v návrhu smlouvy nejasnosti, vyžádá si od zadavatele písemnou formou vysvětlení.
 • Všechny ostatní požadavky vyhlašovatele jsou uvedeny ve smlouvě, která je přílohou těchto podmínek soutěže.

 Hodnocení nabídek:

 • Hodnocení nabídek bude probíhat z hlediska jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost je představována výší podílové odměny (viz čl. VI. odst. 1 smlouvy).
 • Hodnocení bude prováděno tříčlennou hodnotící komisí, která o průběhu hodnocení nabídek vyhotoví zápis.
 • Vítězem se stane navrhovatel, který nabídne nejvyšší podílovou odměnu pro vyhlašovatele (v procentech).
 • V případě že dva navrhovatelé nabídnou stejnou výši podílovou odměny, bude vítězem navrhovatel, který nabídne vyšší minimální garantovanou odměnu.
 • Minimální garantovanou odměnou dle předešlého bodu se míní součet všech garantovaných odměn uvedených v příloze 1 (tabulka „a“ a „b“) a příloze č. 2 (tabulka „c“ a „d“) smlouvy.
 • V případě, že nabídky více navrhovatelů budou po ustanovení výsledného pořadí podle předchozích bodů zaujímat stejné místo, je oprávněn rozhodnout o výběru vyhlašovatel.

Lhůta pro podání nabídek a další průběh veřejné soutěže:

 • Navrhovatelé jsou povinni dodat své nabídky v zalepené obálce označené jejich identifikačními údaji (název, sídlo, IČO) a názvem soutěže do 22.10.2018 do 12:00 na sekretariát Národního filmového archivu (Malešická 14, Praha 3).
 • Dodáním nabídky se rozumí doručení nabídky vyhlašovateli.
 • Podanou nabídku nelze dodatečně měnit či doplňovat. V případě, že bude nabídka nejasná, je vyhlašovatel oprávněn požádat navrhovatele o její vysvětlení.
 • Dne 24.10.2018 se sejde hodnotící komise a vyhodnotí nabídky podle výše popsaných kritérií. Na základě posouzení hodnotící komise bude do 26.10.2018 vybrán vítězný navrhovatel.
 • V týdnu od 29.10.2018 budou na internetové stránce zveřejněny informace o výsledcích soutěže.
 • S vítězem bude následně podepsána smlouva.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:

 • Kdykoliv zrušit veřejnou soutěž bez uvedení důvodů.
 • Změnit, doplnit nebo upřesnit tyto podmínky během trvání lhůty pro podání nabídek.
 • Neuzavřít smlouvu s žádným navrhovatelem.

Kontaktní osoba:
MgA. Tomáš Žůrek, vedoucí obchodního oddělení
E-mail: tomas.zurek@nfa.cz
Tel.: 778 487 857

 

Příloha – Licenční smlouva (PDF)
Výzva k podání nabídek (PDF)