Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro užití filmů Národního filmového archivu formou kinoprojekce na území České republiky.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti, které vznikají v souvislosti s poskytováním oprávnění ke kinoprojekci určitých objednávkou vymezených filmů, přičemž poskytovatelem tohoto oprávnění je Národní filmový archiv, příspěvková organizace, IČ: 000 57 266, se sídlem Praha 3, Malešická 12, 130 00 (dále jen „NFA“), a nabyvatelem tohoto oprávnění je provozovatel příslušného kina, který učinil odpovídající objednávku (dále jen „Nabyvatel“).

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a dalšími relevantními právními předpisy, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

II. Vymezení pojmů

2.1. Dílčí smlouvou se pro účely těchto OP rozumí dílčí smlouva specifikující práva a závazky smluvních stran popsané těmito OP, přičemž příslušná Dílčí smlouva je uzavřena vždy okamžikem akceptace objednávky Nabyvatele ze strany NFA (viz čl. IV. níže).

2.2. Smlouvou s DILIA se pro účely těchto OP rozumí Smlouva o poskytnutí licence k užití audiovizuálních děl a děl audiovizuálně užitých uzavřená dne 6. 12. 2013 mezi NFA a DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, z.s.

2.3. Smlouvou s Fondem se pro účely těchto OP rozumí Licenční a podlicenční smlouva uzavřená dne 23. 5. 2014 mezi NFA a Státním fondem kinematografie.

2.4. Filmy se pro účely těchto OP rozumí audiovizuální díla vymezená aktuálně účinnou Dílčí smlouvou nebo vícero takovými Dílčími smlouvami uzavřenými mezi NFA a příslušným Nabyvatelem. Filmy se dále dělí do těchto kategorií, přičemž příslušnost do té které kategorie bude u každého Filmu vždy upřesněna ze strany NFA v rámci jeho akceptace objednávky Nabyvatele:

a. Filmy SFK;
b. Filmy NFA.

2.5. Souhlasem s užitím Z0Z se pro účely těchto OP rozumí souhlas s užitím zvukově obrazového záznamu Filmu (dále jen „ZOZ“), přičemž jde pojmově buď o souhlas s užitím Z0Z audiovizuálních děl zveřejněných v době od 1. 1. 1965 do 31. 12. 1991, k nimž vykonává práva autorská Státní fond kinematografie (tedy o souhlas udělený na základě Smlouvy s Fondem dle ust. § 106 odst. 4 za užití ust. § 79 – § 82 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, resp. § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebo o souhlas s užitím Z0Z českých audiovizuálních děl vyrobených státem v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1991, u nichž již uplynula doba ochrany práv výrobce zvukově obrazového záznamu (tedy souhlas dle ust. § 8 odst. 4 zák. č. 496/2012 Sb., zákon o audiovizi), popřípadě souhlas k užití ZOZ udělený ze strany NFA na základě jiného právního titulu.

2.6. Souhlasem s užitím Filmu SFK se pro účely těchto OP rozumí oprávnění užít Film SFK zahrnující následující druhy souhlasů:

a. Souhlas s užitím Z0Z;
b. Souhlas s užitím Filmu SFK jako předmětu autorského práva jeho režiséra (režisérů);
c. Souhlas s užitím do Filmu SFK zařazených audiovizuálně užitých autorských děl a uměleckých výkonů.

2.7. Souhlasem s užitím Filmu NFA se pro účely těchto OP rozumí oprávnění užít Film NFA zahrnující následující druhy souhlasů:

a. Souhlas s užitím Z0Z,;
b. Souhlas s užitím Filmu NFA jako předmětu autorského práva jeho režiséra (režisérů);
c. Souhlas s užitím těchto do Filmu NFA zařazených audiovizuálně užitých autorských děl:

 • literární složka Filmu NFA (preexistentní dílo, námět, scénář, dialogy),
 • výtvarná složka Filmů NFA (kameramani, architekti, kostýmní výtvarníci
  a další výtvarníci Filmů NFA), a
 • choreografická a pantomimická autorská díla užitá ve Filmu NFA.

2.8. Filmovým nosičem se pro účely těchto OP rozumí hmotný nosič/substrát obsahující Film. Filmové nosiče se dále dělí do těchto kategorií, přičemž Filmový nosič každého Filmu bude vždy vymezen v příslušné Dílčí smlouvě:

a. 35 mm film, tedy filmový pás 35 mm určený k projekci daného Filmu;
b. DVD, tedy disk DVD určený k projekci daného Filmu (do této kategorie spadá i Blu-ray),
c. DCP, tedy nosič obsahující digitální kopii Filmu určený k projekci daného filmu v digitalizovaných kinech;
d. MP4, tedy digitální verze Filmu v tomto formátu určená k projekci.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Realizace některých činností zmíněných v těchto OP (zejména uzavření vlastní Dílčí smlouvy) může být podmíněna poskytnutím některých osobních údajů Nabyvatelů. V takovém případě bude NFA s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, přičemž podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

IV. Objednání kinoprojekce a uzavření Dílčí smlouvy

4.1. Dílčí smlouva bude uzavřena vždy na základě konkrétní objednávky učiněné nabyvatelem prostřednictvím online formuláře dostupného na stránkách Národního filmového archivu (dále jen „objednávka“). Tuto objednávku je Nabyvatel povinen učinit nejpozději 7 pracovních dnů přede dnem, v němž má dojít k prvnímu užití daného Filmu z jeho strany.

4.2. NFA je oprávněn kdykoliv vyzvat Nabyvatele k doplnění objednávky o informace, které považuje za důležité a nezbytné pro řádnou realizaci dané Dílčí smlouvy. NFA na vyžádání upřesní, které z Filmů uvedených v objednávce spadají mezi Filmy SFK a které mezi Filmy NFA; tato specifikace se též později stane součástí Dílčí smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření.

4.3. Za platnou je považována pouze taková objednávka, do které Nabyvatel pravdivě, srozumitelně a úplně vyplnil všechny údaje požadované v online objednávkovém formuláři.

4.4. NFA oznámí Nabyvateli akceptaci objednávky telefonicky anebo zašle na emailovou adresu Nabyvatele uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Nabyvatele (dále jen „akceptace“). Až okamžikem řádné akceptace ze strany NFA se objednávka stává závaznou pro NFA. NFA není povinen objednávku akceptovat a vyhrazuje si právo rozhodnout o akceptaci objednávky plně dle svého uvážení, a to v jakékoliv fázi vyřizování objednávky.

4.5. Podáním objednávky Nabyvatel akceptuje tyto OP včetně ustanovení o výši odměny příslušející NFA za užití Filmu, která je uvedena v aktuálním ceníku dostupném na webových stránkách NFA, a to včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. NFA je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Nabyvatele o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Nabyvatel tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem
neprovede.

4.6. Nabyvatel souhlasí s tím, že při předávání Filmového nosiče je NFA anebo přepravce pověřený dodáním Filmového nosiče Nabyvateli oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající Filmový nosič osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která Filmový nosič převzala. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

4.7. Není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti Nabyvatele a NFA těmito OP. V případě kolize ustanovení Dílčí smlouvy s některým ustanovením těchto OP, má přednost Dílčí smlouva.

V. Licence

5.1. Nabyvatel na základě uzavřené Dílčí smlouvy získává od NFA Souhlas s užitím Filmu SFK (pokud jde o Filmy SFK) a/nebo Souhlas s užitím Filmu NFA (pokud jde o Filmy NFA), a to v následujícím rozsahu:

 • k tomuto způsobu užití: provozování Filmu ze záznamu kinematografickým způsobem (tedy projekce pro publikum z řad široké veřejnosti nebo i pro uzavřené publikum);
 • v tomto časovém rozsahu: Nabyvatel je oprávněn Film využít pouze v termínech projekcí, na kterých se smluvní strany dohodly v Dílčí smlouvě;
 • na tomto území: Nabyvatel smí Film využít pouze v provozovně (kině), na které se smluvní strany dohodly v Dílčí smlouvě;
 • v tomto množství: Nabyvatel je oprávněn každý jednotlivý Film na základě jedné objednávky, tj. jedné Dílčí smlouvy využít pouze 1x, není-li v Dílčí smlouvě uvedeno jinak (tj. nedohodly-li se strany výslovně na větším množství termínů projekcí);
 • nevýhradně, NFA tedy není omezen ve své možnosti udělit licenci v rozsahu definovaném touto smlouvou třetím osobám, a rovněž sám může každý z Filmů v tomto rozsahu bez omezení využít.

5.2. Nabyvatel není oprávněn provádět jakékoliv změny, úpravy, doplnění, spojení nebo jiné zásahy do Filmu, ledaže k tomu NFA udělí výslovný písemný souhlas. Nabyvatel se zavazuje, že bude provádět veškeré činnosti a úkony související s využitím svolení dle této smlouvy takovým způsobem, aby nebyla ohrožena práva a oprávněné zájmy jakýchkoliv nositelů práv duševního vlastnictví k Filmům.

5.3. Nabyvatel bere na vědomí, že na základě těchto OP nezískává práva k užití žádných dalších statků duševního vlastnictví, než těch, o kterých je tak výslovně řečeno v těchto OP, a které jsou blíže vymezeny jednotlivými Dílčími smlouvami.
V případě žádosti NFA je Nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu NFA předložit kopie všech relevantních dokumentů prokazujících, že Nabyvatel řádně vypořádal všechna práva duševního vlastnictví související s užíváním Filmů a Filmových nosičů.

5.4. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že součástí svolení a licencí dle těchto OP není užití Filmů ani jejich částí pro účely merchandisingu, reklamy, tzv. remaku Filmu, zařazení Filmů nebo jejich částí do jiných nových audiovizuálních děl, ani užití Filmů nebo jejich částí v rámci takových nových audiovizuálních děl.

5.5. Nabyvatel se zavazuje, že bude Filmy užívat vždy s uvedením autorství těch autorů, kteří jsou uvedení v titulcích u příslušného Filmu, pokud jsou titulky součástí Filmu, obvyklým způsobem. Nabyvatel není oprávněn titulky Filmu zkracovat, zrychlovat nebo pozměňovat a je povinen užívat je v plném obrazovém formátu.

5.6. Nabyvatel zaručuje, že jim dle této smlouvy užívané Filmy budou vždy uváděny logem/znělkou NFA, pakliže NFA takové své logo/znělku Nabyvateli za uvedeným účelem předá.

5.7. V případě, že Nabyvatel zhotoví jiné jazykové verze Filmů (ať již jde o podtitulky, dabing nebo jiný způsob překladu, dále jen „překlad“), je Nabyvatel povinen každý takový zhotovený překlad na odpovídajícím nosiči bez zbytečného odkladu po jeho vytvoření poskytnout NFA, a udělit NFA ve stejné lhůtě licenci k užití každého takového překladu v souvislosti s užitím Filmu ze strany NFA, a v rozsahu určeném dohodou stran. Nabyvatel je povinen vlastním jménem a na vlastní účet vypořádat práva třetích osob ke každému překladu v rozsahu, který mu umožní udělení licence pro NFA dle předchozí věty.

5.8. Nabyvatel není oprávněn všechna či některá práva získaná na základě těchto OP,
resp. Dílčí smlouvy převádět, jakož ani udělovat podlicence třetím osobám.

5.9. Nabyvatel je povinen Film využít vždy výlučně na základě příslušného Filmového nosiče obdrženého od NFA na základě této rámcové smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, ledaže je Nabyvatel sám vlastníkem/držitelem jiného originálního nosiče nebo jeho oprávněné kopie. Pokud si Nabyvatel s ohledem na předešlou větu nepřeje obdržet od NFA Filmový nosič, je povinen tuto skutečnost uvést v objednávce a specifikovat zde, na základě jakého druhu vlastního filmového nosiče bude Film užívat; fakt, že Nabyvatel nevyužije Filmový nosič NFA nemá vliv na výši odměny dle
čl. VI. těchto OP.

5.10. Nabyvatel je povinen bezodkladně oznámit NFA jakékoliv porušení práva NFA, Státního fondu kinematografie nebo agentury DILIA ke kterémukoliv Filmu, o kterém se dozví.

5.11. Pokud jde o Filmy SFK, platí dále tyto zvláštní podmínky:

 • Bude-li Nabyvatel v souvislosti s užitím Filmu SFK zhotovovat jakékoliv doprovodné materiály obsahující text (webové stránky, plakáty, tiskové brožury atd.), je povinen uvést zde jako nositele, resp. vykonavatele autorských práv k Filmu SFK Státní fond kinematografie.
 • V případě, že Smlouva s Fondem skončí z jakéhokoliv důvodu (ať již výpovědí, odstoupením od smlouvy, dohodou nebo jinak) dříve, než Dílčí smlouva mezi NFA a Nabyvatelem, vstoupí ke dni následujícímu po zániku Smlouvy s Fondem do postavení NFA jakožto poskytovatele Souhlasu s užitím Filmu SFK přímo Státní fond kinematografie a Státní fond kinematografie bude se stejnými časovými účinky ve vztahu k tomuto souhlasu inkasovat všechny dosud nezaplacené (ani NFA nefakturované) částky představující odměnu za licenci. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že nastane-li situace předvídaná předchozí větou, Státní fond kinematografie vstoupí pouze do těch ustanovení Dílčí smlouvy, které se týkají poskytnutého Souhlasu s užitím Filmu SFK a práva na zaplacení odměny za jeho poskytnutí.

VI. Cena a platba

6.1. Nabyvatel se zavazuje zaplatit NFA za každé jednotlivé užití každého Filmu (tj. za každou jednotlivou projekci daného Filmu) licenční odměnu dle aktuálního ceníku dostupného na stránkách NFA (nfa.cz).

6.2. Nabyvatel se dále zavazuje uhradit NFA veškeré náklady na přepravu, které NFA dle těchto OP, resp. Dílčí smlouvy vznikly a k jejichž úhradě se Nabyvatel v souladu s těmito OP zavázal.

6.3. Odměna stanovená v odst. 6.1 tohoto článku a náklady na přepravu uvedené v odst. 6.2. tohoto článku budou ze strany Nabyvatele vůči NFA uhrazeny na č.ú. uvedené v záhlaví smlouvy na základě běžné faktury se všemi zákonnými náležitostmi daňového dokladu, s čtrnáctidenní lhůtou splatnosti vystavené NFA na základě Dílčí smlouvy. Faktura bude odeslána spolu s Filmovým nosičem, případně samostatně, pokud si Nabyvatel pronájem Filmového nosiče neobjednal.

6.4. Jakékoliv bankovní poplatky spojené s bezhotovostní úhradou plateb uvedených v tomto článku OP nese výlučně Nabyvatel, který není oprávněn takové poplatky započíst vůči jakýmkoliv pohledávkám NFA.

6.5. V případě prodlení Nabyvatele s úhradou odměny dle ustanovení těchto OP se Nabyvatel zavazuje uhradit NFA úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý celý den prodlení. V případě prodlení Nabyvatele s úhradou kterékoliv části odměny/nákladů na přepravu ve lhůtě splatnosti, je NFA oprávněn s okamžitým účinkem odstoupit od příslušné Dílčí smlouvy.

VII. Filmové nosiče

7.1. Za účelem umožnění řádného využití Souhlasu s užitím Filmu SFK a/nebo Souhlasu s užitím Filmu NFA se NFA zavazuje poskytovat Nabyvateli Filmový nosič ke každému Filmu, a to v podobě uvedené v příslušné Dílčí smlouvě (tj. vždy 35 mm film, DCP, Blu-ray, DVD nebo MP4), ledaže si Nabyvatel nepřeje Filmový nosič obdržet (srov. čl. V. odst. 5.9. OP).

7.2. Nabyvatel je povinen při užití každého Filmového nosiče dodržovat tyto podmínky:

a) Nabyvatel je povinen zajistit, že Filmový nosič bude užíván pouze osobami majícími odpovídající proškolení a technickou zdatnost s ohledem na charakter Filmového nosiče, resp. že Filmový nosič bude vždy užíván pod dohledem Nabyvatele. V případě, že Nabyvatel umožní užití Filmového nosiče jakýmikoli třetími osobami, odpovídá za užití Filmového nosiče a případnou škodu na něm způsobenou stejně, jako by jej užíval sám.

b) Filmový nosič v podobě 35 mm filmu může být využit pouze na promítacím zařízení, které je vhodné k projekci archivního materiálu a sestává alespoň ze dvou promítaček.

c) Nabyvatel není oprávněn Filmový nosič dále pronajmout (dát do podnájmu), půjčit, ani sním provádět jakékoliv další dispozice nad rámec této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

d) Nabyvatel není oprávněn Filmový nosič jakkoliv měnit či do něj zasahovat. Nabyvatel zejména není oprávněn Filmový nosič v podobě 35 mm filmu ani jeho jednotlivé části mezi sebou trvale propojovat nebo je naopak stříhat či jinak rozdělovat na menší kusy. Pakliže Nabyvatel opatří Filmový nosič jakýmikoliv značkami nebo znameními, je povinen zajistit, že takové značky nebo znamení budou kdykoliv poté bez poškození Filmového nosiče odstranitelné (tj. zejména nesmí být na Filmový nosič trvale vyleptány nebo vyryty apod.). Pakliže bude Filmový nosič Nabyvateli již dodán s určitými značkami nebo znameními (např. tzv. head leaders nebo tail leaders na 35 mm filmu), Nabyvatel odpovídá za to, že nebudou poškozeny ani odstraněny. Pakliže jsou kdekoliv na Filmovém nosiči
(včetně krabice či jiného obalu) umístěny určité nápisy nebo popisky, Nabyvatel zaručuje, že nebudou odstraněny, překryty ani jinak znehodnoceny.

e) V případě, že dojde k užití Filmového nosiče v rozporu s touto smlouvou (včetně například odcizení, ztráty či poškození objektu nájmu), je Nabyvatel povinen neprodleně informovat o této skutečnosti NFA a učinit vše, co po něm lze oprávněně požadovat, ke snížení vzniklé či hrozící újmy.

f) V případě projekce z Filmového nosiče v podobě 35 mm filmu je Nabyvatel povinen poskytnout NFA kopii platného technického osvědčení o stavu promítacích zařízení. Takové osvědčení je možné zaslat v elektronické podobě jako scan společně s objednávkou k projekci.

7.3. NFA Nabyvateli odešle odpovídající Filmový nosič ve lhůtě 3 dnů před datem plánované projekce (nebude-li v této Dílčí smlouvě smluvena jiná lhůta a pouze v případě včasné objednávky Nabyvatelem), přičemž Nabyvatel se zavazuje uhradit všechny náklady s přepravou Filmového
nosiče spojené, včetně všech nezbytných pojištění, přepravného a dalších
souvisejících plateb (dále jen „náklady na přepravu“). Není-li výslovně dohodnuto jinak, NFA si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zvolit nejlepší způsob přepravy a konkrétního přepravce.

7.4. Bez prodlení po skočení oprávnění k užití Filmu, který je zachycen na daném Filmovém nosiči, nejpozději však do 5 dní poté, je Nabyvatel povinen Filmový nosič NFA vrátit, a to za těchto podmínek: Není-li dohodnuto jinak, Nabyvatel je povinen svým jménem a na svou odpovědnost zajistit přepravu zpět do sídla NFA a uhradit všechny náklady na přepravu, které vzniknou na této zpáteční cestě.

7.5. Nabyvatel akceptuje možnost, že mu NFA poskytne Filmový nosič opatřený logem či jiným označením NFA.

7.6. NFA je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby kdykoli po dobu trvání příslušné Dílčí smlouvy kontrolovat, zda je objekt Filmový nosič užíván v souladu s touto smlouvou; Nabyvatel je povinen poskytnout při tom NFA potřebnou součinnost i předložit všechny případně vyžadované relevantní dokumenty.

7.7. Nabyvatel je povinen při každém užití Filmového nosiče dle této smlouvy přiměřeným způsobem (např. v tištěných i elektronických pozvánkách na akci, kde bude Filmový nosič dle této smlouvy využit, v programových brožurách, na plakátech apod.) uvést, že Filmový nosič je součástí sbírek NFA. Předešlá věta Nabyvatele neopravňuje k užívání ochranných známek ani jiných předmětů duševního vlastnictví NFA s výjimkou názvu „Národní filmový archiv“, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

7.8. Odměna za poskytnutí Filmových nosičů je již součástí celkové odměny dle čl. VI. Tim není dotčeno ustanovení čl. V. odst. 5.9. těchto OP.

7.9. Nabyvatel je povinen pečovat o Filmový nosič s odpovídající náležitou péčí a přijmout všechna potřebná opatření, aby byl ochráněn před poškozením, zničením nebo ztrátou. V případě prokazatelného poškození, zničení nebo ztráty Filmového nosiče, nahradí Nabyvatel NFA zejména všechny prokazatelně vynaložené náklady za opravu nebo za pořízení nové rozmnoženiny odpovídající Filmovému nosiči a dále nahradí finanční ztrátu způsobenou ušlým ziskem po dobu, kdy nemohl být Filmový
nosič řádně využit (např. daná filmová kopie nemohla být užívána ve filmové distribuci), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách NFA.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Nabyvatelem. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách NFA v den odeslání objednávky Nabyvatele. Odesláním objednávky stvrzuje Nabyvatel, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Nabyvatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

8.2. Verze obchodních podmínek: duben 2022.