Dokumenty

→ Zřizovací listina

→ Akreditace

Analýza přístupnosti budov NFA

Rada Národního filmového archivu

→ Evidence zahraničních snímků v české kinodistribuci

→ Právní předpisy

→ Protikorupční opatření

Zásady zpracování osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky pro kinoprojekce

→ Výroční zprávy

→ Vnitřní předpisy

Ochrana osobních údajů v NFA

→ Pro zaměstnance 

Zřizovací listina

Zřizovací listina vydaná Ministerstvem kultury ČR stanovuje účel a činnosti státní příspěvkové organizace Národní filmový archiv.

Zřizovací listina
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině NFA
Zřizovací listina NFA_úplné znění ze 13.4.2017

Akreditace

Národní filmový archiv se stal ke dni 25.2.2008 řádným a plně akreditovaným specializovaným archivem se všemi právy a povinnostmi spojenými s jeho významným postavením, jak vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Akreditace NFA 1 ze 2Akreditace NFA 2 ze 2

Právní předpisy

Pro činnost NFA a obchodní využití sbírek NFA jsou určující zejména tyto právní předpisy (které zde sdílíme jako dokumenty pdf):

Zákon č. 496-2012 o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), přijatému Parlamentem dne 26. října 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. listopadu 2012
Dekret presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu
Zákon č. 273-1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
Zákon č. 121-2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
Zákon č. 499-2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákon č. 249-2006 Sb., kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Další relevantní právní předpisy vztahující se k oblasti audiovize a ochraně kulturního dědictví najdete na webových stránkách Ministerstva kultury ČR a ve Sbírce zákonů či na Portálu veřejné správy.

Protikorupční opatření

→ Etický kodex zaměstnanců Národního filmového archivu (2017) – pdf, 3MB
 Resortní interní protikorupční program Ministerstva kultury (2016) – pdf, 662 kB

Výroční zprávy

Výroční zprávy Národního filmového archivu podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Výroční zpráva NFA za rok 2005
Výroční zpráva NFA za rok 2006
Výroční zpráva NFA za rok 2007
Výroční zpráva NFA za rok 2008
Výroční zpráva NFA za rok 2009
Výroční zpráva NFA za rok 2010
Výroční zpráva NFA za rok 2011
Výroční zpráva NFA za rok 2012
Výroční zpráva NFA za rok 2013
Výroční zpráva NFA za rok 2014
Výroční zpráva NFA za rok 2015
Výroční zpráva NFA za rok 2016
Výroční zpráva NFA za rok 2017
Výroční zpráva NFA za rok 2018
Výroční zpráva NFA za rok 2019
Výroční zpráva NFA za rok 2020
Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2021

Výroční zprávy Národního filmového archivu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech:

Výroční zpráva NFA za rok 2005 / rozvaha 2005 / výkaz zisku a ztráty 2005
Výroční zpráva NFA za rok 2006 / rozvaha 2006 / výkaz zisku a ztráty 2006
Výroční zpráva NFA za rok 2007 / rozvaha 2007 / výkaz zisku a ztráty 2007
Výroční zpráva NFA za rok 2008 / rozvaha 2008 / výkaz zisku a ztráty 2008
Výroční zpráva NFA za rok 2009 / rozvaha 2009 / výkaz zisku a ztráty 2009
Výroční zpráva NFA za rok 2010 / rozvaha 2010 / výkaz zisku a ztráty 2010
Výroční zpráva NFA za rok 2011 / rozvaha a výkaz zisku a ztráty 2011
Výroční zpráva NFA za rok 2012 / rozvaha 2012 / výkaz zisku a ztráty 2012  Výroční zpráva NFA za rok 2013 / rozvaha 2013výkaz zisku a ztráty 2013

Výroční zpráva NFA za rok 2014 / rozvaha 2014 / výkaz zisku a ztráty 2014
Výroční zpráva NFA za rok 2015 / rozvaha 2015 / výkaz zisku a ztráty 2015
Výroční zpráva NFA za rok 2016 / rozvaha 2016 / výkaz zisku a ztráty 2016
Výroční zpráva NFA za rok 2017 / rozvaha 2017 / výkaz zisku a ztráty 2017
Výroční zpráva NFA za rok 2018 / rozvaha 2018 / výkaz zisku a ztráty 2018
Výroční zpráva NFA za rok 2019 / rozvaha 2019 / výkaz zisku a ztrát 2019
Výroční zpráva NFA za rok 2020 / rozvaha 2020 / výkaz zisku a ztrát 2020

Vybrané vnitřní předpisy

Směrnice č.1 – O knihovní radě NFA

Směrnice č.2 – O rekonstrukci a restaurování

Směrnice č.4 – O ediční radě

Směrnice č.5 – O nakládání s výsledky výzkumu a vývoje

Směrnice č. 28 – O Technologické radě NFA

Směrnice č. 30 – O Vědecké radě NFA