Digitalizace

Digitalizace sbírek a fondů NFA je důležitým nástrojem pro jejich zpřístupnění odborné i široké veřejnosti. Dovoluje nám některé sbírky prezentovat on-line, jiné efektivněji nabízet badatelům v našich prostorách. Zpřístupňováním digitálních kopií zároveň chráníme původní materiály, které tak mohou zůstat bezpečně uložené v našich klimatizovaných depozitářích.
Při rozhodování o rozsahu a technických parametrech digitalizace je pro nás vždy klíčový účel, pro jaký digitalizaci provádíme, a charakter materiálu, který digitalizujeme.

Digitalizace sbírek NFA probíhá v rámci několika oddělení, v závislosti na odlišném charakteru konkrétních materiálů u nás uložených: v knihovně NFA digitalizujeme a zpřístupňujeme knihy a domácí filmová periodika; sbírku zvukových záznamů převádíme do jednotného digitálního formátu; průběžně digitalizujeme fotografie, plakáty a soudobou dokumentaci české kinematografie v oddělení písemných archiválií; a v neposlední řadě digitalizujeme a v digitálním formátu distribuujeme domácí filmy.

Digitální knihovna NFA patří rozsahem 411 000 stran k největším digitálním knihovnám u nás, přičemž nemalé náklady při digitalizaci knihovního fondu jsou určeny na ochranné reformátování, včetně mikrosnímkování, tvorbu metadat, OCR, instalaci dat a správu úložišť. Digitální knihovna obsahuje tituly ze sbírek Knihovny Národního filmového archivu se zaměřením na film a kinematografii vydávané na území dnešní České republiky (bohemika) v období 1903 až 2016, a to v češtině a němčině. Jedná se o filmová periodika, noviny, věstníky, informační zpravodaje profesních filmových svazů a spolků, populární divácké časopisy, filmové korespondence, filmové ročenky, ale i další texty a publikace. Volně na internetu je přístupná část obsahu o rozsahu cca 14.000 stran. Digitalizované novodobé dokumenty podléhají ochranné lhůtě Autorského zákona a jsou dostupné v Knihovně Národního filmového archivu a v intranetu NFA, proto jsou volně zpřístupněny u většiny titulu pouze popisné údaje (metadata).

Sbírka zvukových záznamů obsahuje dva tisíce kusů různých typů nosičů. Ty byly kompletně převedeny do digitálních souborů typu wav a mp3 umožňujících jednodušší archivaci, zpřístupňování i manipulaci. Oba formáty mají různou kvalitu a stupeň komprese a tudíž různé využití.

V Oddělení písemných archiválií již řadu let probíhá průběžná digitalizace fotografií z českých hraných filmů a filmových plakátů k české filmové tvorbě. Výběrově, většinou na základě aktuální potřeby, jsou digitalizovány i archiválie z ostatních sbírek. V digitalizované podobě je k dispozici již více než 100 000 filmových fotografií a na 2 800 filmových plakátů.

Digitální laboratoř NFA, která byla zřízena v roce 2013, zajišťuje kontrolu a archivaci nativně digitálních audiovizuálních děl (tedy především současné kinematografie), která se k nám dostávají v rámci tzv. nabídkové povinnosti. Pracoviště je zároveň zodpovědné za migraci ze starších páskových a optických digitálních médií do standardizované souborové podoby, vhodnější pro dlouhodobé uložení. Laboratoř prozatím není vybavena vlastním digitalizačním zařízením, ale kontroluje a ukládá přepisy prováděné u externích dodavatelů. Obdobně zajišťuje dlouhodobé uložení výstupů digitálního restaurování.

Koncepce digitalizace, digitálního restaurování a digitální archivace v NFA v letech 2014-2020.

Metodika digitalizace audiovizuálních děl