Program

Today (Change)
 • Tu 22/01

  Adelheid

  Directed by → František Vláčil
  ČSR 1969 / 95 min. / DCP
  Cast → Emma Černá, Petr Čepek, Jan Vostrčil, Pavel Landovský

  The screening is English friendly (for English scroll down please).

  CZ:
  „V roce 1969 jsem natočil Adelheid. Původní Körnerovu synopsi Adelheid v polovině 60. let sice schválili, ale nedoporučili k realizaci. Soudilo se, že doba není zralá pro přehodnocování odsunu Němců. Körner pak látku vydal jako román, který později znovu přepsal do scénáře. A ten mi nabídl. V nové verzi jsme zúžili osud lidí v pohraničí na vztah Viktora a Adelheid. Oba dělí mnoho přehrad, které nejsou jen v nich, především je to diametrální různost výchovy. Tito dva lidé se spolu nemohou sblížit a domluvit se nejen proto, že neznají jazyk. Nerozuměli by si, i kdyby ho znali. Adelheid je můj nejoblíbenější film a mrzí mě, že se u nás obešel bez větší divácké odezvy. Toto téma o nekomunikovatelnosti je jak dělané pro současnou dobu.“
  František Vláčil (1997)

  Projekci uvede ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant. Michal Bregant vystudoval divadelní a filmovou vědu na FF UK a poté začal pracovat ve filmovém archivu. Od roku 1990 působil také jako pedagog na FAMU (do roku 2017), kde byl v letech 2002-2008 děkanem. Od roku 2012 je ředitelem Národního filmového archivu. Dlouhodobě se zabývá hlavně dějinami českého filmu.

  ENG:
  After the War, having passed the whole of Europe - from Hungary to Scotland, the disabled veteran Viktor Chotovický returns to Czechoslovakia. At home, he has no one left. He arrives to settle in a remote North Moravian village having received a huge manor which previously belonged to a Gestapo officer. Since the veteran himself needs care, a German woman is kept as a maid for the estate while awaiting deportation.
  People are divided by war belonging to different nations and social classes; their relationships - doomed. For Victor, Adelheid, who appears to be a daughter of an inveterate Nazi executioner, begins to embody the feeling of home. Besides, she pursues her own goals since, understandably enough, the war is not over for her as it isn’t over for Victor as well. After years of bloodshed he sought to find comfort and solace returning to his homeland but it turned out that his homeland no longer exists.
  "In 1969, I shot Adelheid. The original Körner’s synopsis of Adelheid was approved in the mid-1960s but was not recommended for realization. It was believed that the time was not ripe for reassessing the expulsion of the Germans. Körner then published the material as a novel which he later re-transcribed into a script. And he offered it to me. In the new version, we narrowed down the fate of the people in the borderline areas to the relationship between Victor and Adelheid. They both share many barriers that are not only in them; above all, it is the diametrical diversity of education. These two people cannot get together and agree not only because they do not know the language. They would not understand even if they knew it. Adelheid is my favorite film, and I'm sorry that it was around without finding a bigger audience. This problem of non-communicability remains consistent with the present time as well” - František Vláčil (1997)

  The film will be presented by Michal Bregant, a director of the National Film Archive. Michal Bregant studied theater and film science at the Faculty of Philosophy of Charles University and then began working in the film archive. Since 1990 he has also worked as a teacher at FAMU (until 2017), where he was a Dean from 2002 to 2008. Since 2012 he has been a director of the National Film Archive. As a film historian, he has long been involved in the history of Czech film.


  Les Petites fugues

  Directed by → Yves Yersin
  Czech title → Malé útěky
  Švýcarsko 1979 / CZT / 138 min. / 35mm
  Cast → Michel Robin, Fabienne Baraudová, Dore de Rosa

  Umělecký rozmach filmu ve frankofonním Švýcarsku sedmdesátých let je nemyslitelný bez tvůrců sdružených kolem společnosti Milos Films, založené v roce 1968, Yvese Yersina a Francise Reussera, kteří dali touto formou najevo svůj velký obdiv k rané české tvorbě Miloše Formana. Malé útěky díky filmové kvalitě a myšlenkové hloubce znamenaly pro svého tvůrce okamžitý úspěch. Ústřední postavou filmu je starý zemědělský dělník Pipe, který již třicet let pracuje na statku, kde je jako by zakletý do labyrintu namáhavých prací. Rodina majitele statku chápe Pipa jako organickou součást zdejšího života, která kromě svého pracovního výkonu pro ně nemá žádný smysl. Jednoho dne však Pipe všechny překvapí: koupí si nádherné, blankytně modré motorové kolo a nevědomky tím nachází určitý klíč ke své nezávislosti, svobodě i k sobě samému.

 • Program for the whole month – January 2019