12/09

NFA se vyjadřuje k publikaci Živý film

Národní filmový archiv se níže vyjadřuje k publikaci Živý film. Digitalizace filmu Metodou DRA, editorů Marka Jíchy a Jaromíra Šofra, která je výstupem Metodiky digitalizace národního filmového fondu v ČR v rámci programu NAKI. Publikace obsahuje množství nepravdivých informací, účelových tvrzení a manipulativních tezí, které poškozují Národní filmový archiv, jeho odborné pracovníky, stejně jako další instituce i samotný obor digitálního restaurováni.

NFA dlouhodobě rozvíjí odbornou diskuzi na téma digitálního restaurování filmového dědictví a vítá všechny další kvalifikované příspěvky včetně polemických. Považuje však za nedůstojné, pokud se polemika vede bez úcty k akademickým pravidlům, podloženým faktům, pokud se necitují odborné zdroje, neuvádějí se všechny relevantní materiály – a namísto toho se vedou osobní útoky.

NFA předpokládá, že výstupy projektu budou odborně přínosné, ale jeho povinností je zdůraznit důvody, kvůli nimž publikace nesplňuje základní kritéria odborné práce a nepřispívá tak k odborné diskuzi.

  1. Publikace dogmaticky předkládá danou metodu jako jedinou možnou, a to bez profesionální vědecko-výzkumné práce, pouze na základě obecných popisů a dojmů, bez hlubší znalosti zejména zahraničních studií. Zásadně nepřipouští názorovou pluralitu. Metodika DRA, byla certifikována u soukromé České společnosti pro jakost, doposud však nebyla zveřejněna.
  1. V publikaci se manipuluje s fakty: informace jsou opětovně vytrhávány z kontextu či ignorovány, a to s cílem vytvořit požadovaný obraz. Autoři záměrně poškozují Národní filmový archiv a další oborové instituce. Za vše jmenujme například chybějící odpověď premiéra České republiky na otevřený dopis autorů, jež je v publikaci zastoupena odkazem na webové a facebookové stránky, nebo absence odpovědi Ministerstva kultury České republiky.
  1. Způsob citování zdrojů neodpovídá vědecko-výzkumné publikaci. Jako prameny jsou citována bulvární média, včetně internetových diskuzí v nich uvedených, uvádějí se neautorizované citace ze zápisu z jednání, citace ze soukromého emailu bez podrobností. Nejsou odzdrojovány údajné výroky zaměstnanců NFA apod. Takovéto nedostatky nemohou být tolerovány v žádném odborném textu.
  1. Publikace používá vyhrocenou a emotivně zabarvenou rétoriku. V textech se objevuje téměř šovinistický tón. Jeden příklad za všechny: autoři opakovaně zdůrazňují tezi, že české filmy mohou restaurovat pouze Češi a v České republice a jakýkoliv cizinec je „zkazí“. Národní filmový archiv naopak konzistentně zastává ověřenou praxi filmových archivů, které spolupracují s odborníky po celém světě.
  1. Z nepochopitelných důvodů autoři neuznávají odbornost vysokoškolsky vzdělaných filmových restaurátorů. V publikaci jsou nazýváni „historiky”, což má za účel snížit jejich kompetence. Nelogicky u nich vyžadují kameramanské a zvukové umělecké vzdělání.
  1. Publikace obsahuje množství explicitních útoků na všechny oponující organizace i jednotlivce: Ministerstvo kultury České republiky, Národní filmový archiv, Státní fond kinematografie, Mezinárodní federaci filmových archivů (FIAF), Českou televizi, paní Ludmilu Zemanovou apod.

Publikace obsahuje řadu lživých tvrzení o činnosti Národního filmového archivu a osobních útoků proti jeho zaměstnancům. NFA tyto skutečnosti nebude komentovat, protože daný způsob komunikace považuje z odborného i z lidského hlediska za nepřístojný.