Služby

Podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je knihovnou specializovanou, v evidenci knihoven MK ČR je registrována pod číslem 3630/2003 (Osvědčení o zápisu do evidence knihoven).

Uživatelům je k dispozici studovna s wi-fi připojením k internetu a 6 místy pro studium, 2 místy pro práci s PC, 1 studijním místem pro práci s mikrodokumenty a 1 bezbariérovým místem ke studiu s PC. Většina fondu je určena k prezenčnímu studiu.

Fond knihovny v současnosti zahrnuje cca 83 600 svazků knih a periodik, cca 10 500 filmových scénářů, na cca 14 600 separátů osobností a filmů s desítkami tisíc výstřižků z českého tisku, na 18 000 drobných zahraničních tisků a obsáhlou sbírku výstřižků ze zahraničního tisku s filmovou tematikou, CD ROM, mikrodokumenty. Obsah sbírky knižního fondu překračuje rámec filmové tematiky publikacemi z různých oborů např. z historie, fotografie, výtvarného umění, divadla a zfilmované beletrie.

Knihovna má předplatné v roce 2020 na tyto české a zahraniční tituly periodik.

Databáze fondu Knihovny NFA s bibliografickými záznamy a záznamy autorit jsou Vám k dispozici v české nebo anglické verzi v uživatelsky přívětivém prostředí IPAC ARL přímo ve studovně knihovny nebo on-line v nové verzi IPAC4 od května 2017 a v oborové bráně českých uměnovědných knihoven Artlib.eu.

On-line katalog obsahuje k 31/12/2019 na 222 000 bibliografických záznamů na knihy, články, scénáře, separáty a periodika, 99 500 záznamů autorit (záznamy na personálie, filmy, akce a korporace), 1 800 záznamů hesel s anglickými ekvivalenty dle hesláře FIAF. Registrovaní uživatelé naší knihovny mají v rámci on-line katalogu k dispozici své osobní konto. Dále jsou ve studovně přístupny licencované databáze, informační zdroje volně přístupné na Internetu a Digitální knihovna NFA. Velmi rozsáhlý je klasický lístkový dokumentografický fond (1943–1992). V letech 1993– 2001 byly nové přírůstky fondu zpracovávány v databázích CDS/ISIS/MAKS. V září 2001 proběhla konverze dat z výměnného formátu do formátu UNIMARC v systému Advanced Rapid Library.
Knihovna vytváří informační zázemí pro pracovníky NFA.

Otevírací hodiny pro veřejnost:
Út: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čt: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Pá: 9:00 – 12:00
V případě mimopražských návštěvníků je možné se individuálně dohodnout se na prodloužení otevírací doby přes poledne.

Knihovní řád NFA
Provozní doba KNFA – příl. č. 4 Knihovního řádu KNFA
Ceník KNFA – příl. č. 3 Knihovního řádu KNFA
Likvidace škody na majetku uživatele – příl. č. 2 Knihovního řádu KNFA
Likvidace škody na knihovních fondech – příl. č. 1 Knihovního řádu KNFA
Manuál pro vzdálený přístup k databázím
Pokyny pro prodloužení členství bankovním převodem
Objednávka služeb pro instituce a uživatele na fakturu
Podávání žádostí o rešerše, konzultace a dotazy ke sbírce NFA – obraťte se svým požadavkem na e-mail reserse@nfa.cz

Půjčovní služby – registrace čtenářů
— prezenční studium
— absenční výpůjčky multiplikátů
— volný výběr z příručky
— volný výběr aktuálních českých a zahraničních filmových periodik

Knihovnicko-informační služby
— informace o fondech
— informace o způsobu vyhledávání v lístkových a elektronických katalozích
— informace o postupu při půjčování

Informační zdroje
on-line katalog KNFA
Digitální knihovna NFA
české a zahraniční licencované databáze
— původní lístkové katalogy

Adresné zasílání informací (SDI) z konta pro registrované čtenáře
Faktograficko-informační služby
Reprografické služby