Služby

Podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je knihovnou specializovanou, v evidenci knihoven MK ČR je registrována pod číslem 3630/2003 (Osvědčení o zápisu do evidence knihoven).

Uživatelům je k dispozici studovna s wi-fi připojením k internetu a 6 místy pro studium, 2 místy pro práci s PC, 1 studijním místem pro práci s mikrodokumenty a 1 bezbariérovým místem ke studiu s PC. Většina fondu je určena k prezenčnímu studiu.

Fond knihovny v současnosti zahrnuje cca 83 600 svazků knih a periodik, cca 10 500 filmových scénářů, na cca 14 600 separátů osobností a filmů s desítkami tisíc výstřižků z českého tisku, na 18 000 drobných zahraničních tisků a obsáhlou sbírku výstřižků ze zahraničního tisku s filmovou tematikou, CD ROM, mikrodokumenty. Obsah sbírky knižního fondu překračuje rámec filmové tematiky publikacemi z různých oborů např. z historie, fotografie, výtvarného umění, divadla a zfilmované beletrie.

Knihovna má předplatné v roce 2020 na tyto české a zahraniční tituly periodik.

Databáze fondu Knihovny NFA s bibliografickými záznamy a záznamy autorit jsou Vám k dispozici v české nebo anglické verzi v uživatelsky přívětivém prostředí IPAC ARL přímo ve studovně knihovny nebo on-line v nové verzi IPAC4 od května 2017 a v oborové bráně českých uměnovědných knihoven Artlib.eu.

On-line katalog obsahuje k 31/12/2019 na 222 000 bibliografických záznamů na knihy, články, scénáře, separáty a periodika, 99 500 záznamů autorit (záznamy na personálie, filmy, akce a korporace), 1 800 záznamů hesel s anglickými ekvivalenty dle hesláře FIAF. Registrovaní uživatelé naší knihovny mají v rámci on-line katalogu k dispozici své osobní konto. Dále jsou ve studovně přístupny licencované databáze, informační zdroje volně přístupné na Internetu a Digitální knihovna NFA. Velmi rozsáhlý je klasický lístkový dokumentografický fond (1943–1992). V letech 1993– 2001 byly nové přírůstky fondu zpracovávány v databázích CDS/ISIS/MAKS. V září 2001 proběhla konverze dat z výměnného formátu do formátu UNIMARC v systému Advanced Rapid Library.
Knihovna vytváří informační zázemí pro pracovníky NFA.

Otevírací hodiny pro veřejnost:
Út: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čt: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Pá: 9:00 – 12:00
V případě mimopražských návštěvníků je možné se individuálně dohodnout se na prodloužení otevírací doby přes poledne.

Knihovní řád NFA platný od 1. 4. 2022

Přihláška do Knihovny NFA ke stažení

Manuál pro vzdálený přístup k databázím
Pokyny pro prodloužení členství bankovním převodem

Objednávka služeb pro instituce a uživatele na fakturu
Podávání žádostí o rešerše, konzultace a dotazy ke sbírce NFA – obraťte se svým požadavkem na e-mail reserse@nfa.cz

Půjčovní služby – registrace čtenářů
— prezenční studium
— absenční výpůjčky multiplikátů
— volný výběr z příručky
— volný výběr aktuálních českých a zahraničních filmových periodik

Knihovnicko-informační služby
— informace o fondech
— informace o způsobu vyhledávání v lístkových a elektronických katalozích
— informace o postupu při půjčování

Informační zdroje
on-line katalog KNFA
Digitální knihovna NFA
české a zahraniční licencované databáze
— původní lístkové katalogy

Adresné zasílání informací (SDI) z konta pro registrované čtenáře
Faktograficko-informační služby
Reprografické služby