Sametové filmy: „Štěstí není stav, ale okamžik“

Rok 1989 patří k milníkům v novodobých českých dějinách, uzavírajícím jednu kapitolu 20. století a otevírajícím českému a slovenskému národu cestu do nové éry. Dění kolem 17. listopadu 1989 patří z pozice relativně nedávných událostí k látce sice široce známé, ovšem při bližším pohledu zahalené v mlhách. O obrysech jednotlivých dějinných událostí často panuje shoda, ovšem konkrétní okolnosti se mnohdy ztrácejí ve víru paralelních dějů a množství historických postav. Kulaté výročí listopadových událostí nabízí ideální příležitost podat bližší pohled prostřednictvím dokumentaristů, kteří Sametovou revoluci zachytili jak v prvních dnech revoluce, tak i v navazujících měsících, i letech, často velmi unikátním způsobem, nebo originální optikou.

Cyklus Sametové filmy přinese v sérii pěti komponovaných večerů dokumentární filmy zachycující revoluční rok nejen v naší zemi, ale i v zahraničí. Vojtěch Jasný, Pavel Koutecký, Jiří Krejčík či Karel Vachek jsou jen některá ze jmen autorů, jejichž filmy se v rámci cyklu představí a v jejichž filmových svědectvích se zrcadlí úvodní citát Zygmunta Baumana: „Štěstí není stav, ale okamžik.“

Cyklus poběží od 13. do 17. listopadu v kině Ponrepo, doplněn o další filmy bude na portálu Dafilms.cz od 11. do 24. listopadu 2019. Cyklus pořádá Institut dokumentárního filmu ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Dafilms.cz za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Partnery akce jsou Film & Sociologie, Slovenský filmový ústav, Velvyslanectví Estonské republiky v Praze, Korzo Národní a FAMU.

Vstupné na jednotlivé projekce je 80 Kč s výjimkou pásma krátkých filmů Pavla Kouteckého 17. listopadu 2019, které je přístupné zdarma.

 

 

Velvet Docs: “Happiness isn’t a state, but rather a moment”
The year 1989 is a milestone in contemporary Czech history that ended one chapter of the twentieth century and opened the way to a new era for the Czech and Slovak nations. The events surrounding 17 November 1989 are broadly known, being as they are fairly recent, but closer inspection reveals them to be shrouded in fog. There is often agreement concerning the outlines of individual historical events, but specific circumstances are often lost in the flux of parallel narratives and myriad historical figures. The 30th anniversary of the events of November 1989 offers an ideal opportunity to provide a closer view through documentary filmmakers who captured the events of the Velvet Revolution in its first days as well as in the following months and even years, often in a very unique manner or from an original perspective.

Over the course of five evenings, the Velvet Films series will present documentary films that captured the revolutionary year in our country as well as abroad. Vojtěch Jasný, Pavel Koutecký, Jiří Krejčík, and Karel Vachek are a few of the authors featured in the series, whose work mirrors the introductory quote by Zygmunt Bauman: “Happiness isn’t a state, but rather a moment.”

The series will be shown from 13-17 November at the Ponrepo Cinema and will be available along with additional films on the Dafilms.com portal from 11 to 24 November 2019. The series is organized by the Institute of Documentary Film and the National Film Archive in cooperation with Dafilms.com, with kind support from Magistrát hlavního města Prahy. The partners are Film & Sociology, Slovak Film Institute, Estonian Embassy in Prague, Korzo Národní and FAMU.

Tickets cost 80 CZK per film with the exception of short films on the 17 November 2019.

Seznam filmů