Vše o nákupu

Kontakt:  778 488 017, obchod@nfa.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup nového zboží prostřednictvím e-shopu www.nfa.cz.

I. Úvodní ustanovení

1.1.            V internetovém obchodě www.nfa.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.nfa.cz, Národní filmový archiv, příspěvková organizace, IČO: 000 57 266, se sídlem Praha 3, Malešická 12, Praha 3, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.2.            Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

1.3.            Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

II. Vymezení pojmů

2.1.            Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

2.2.            Prodávající/ provozovatel internetového obchodu – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.3.            Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2.4.            Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a dále každá právnická osoba.

2.5.            Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.nfa.cz Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.nfa.cz a realizace dalších činností zmíněných v těchto OP (např. uzavření kupní smlouvy) může být podmíněna poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů/Kupujících. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení Národním filmovým archivem dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu obchod@nfa.cz.  Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo kdykoliv písemně na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na správce a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese obchod@nfa.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

4.1.            Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

4.2.            Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky telefonicky anebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen “akceptace“). Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.

4.3.            Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky provést kontrolu identifikačních údajů Kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží nebo služby. Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího akceptaci objednávky (a to buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu), je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena telefonickou nebo e-mailovou akceptací objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pro případ osobního odběru zboží (v oddělení prodeje a distribuce publikací NFA, přízemí budovy, v níž sídlí knihovna NFA, na adrese Bartolomějská 11, Praha 1) se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží po dobu 48 hodin od akceptace objednávky (telefonicky nebo e-mailem) Kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Na tuto skutečnost bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo e-mailem) Prodávajícím upozorněn. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede. Na tyto skutečnosti bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo e-mailem) Prodávajícím rovněž upozorněn.

4.4.            Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího (telefonicky nebo e-mailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce Prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo e-mailem (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře či uvedl při telefonickém objednání zboží). Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje Prodávajícího tehdy, je-li běžnému spotřebiteli zřejmá vzhledem k obsahu všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího a v kontextu s ostatními informacemi podávanými Prodávajícím.

4.5.            Tyto OP jsou vyhotoveny v české a anglické jazykové verzi; v případě rozdílů mezi českým a anglickým zněním OP, má přednost česká verze. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4.6.            Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží placeného platbou předem bankovním převodem je Prodávající anebo přepravce pověřený dodáním zboží Kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává Kupující výslovně Prodávajícímu, tj. Národnímu filmovému archivu, jakožto správci, svůj souhlas. Zároveň Kupující bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, a další práva. V případě pochybností o dodržování práv má Kupující právo obrátit se na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

V. Cena a platba

5.1.            Ceny uvedené na webových stránkách www.nfa.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), a náklady na balné, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a balného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

5.2.            Podmínkou poskytnutí zvýhodněné kupní ceny (slevy) v případě akční sady výrobků prodávané za zvýhodněnou cenu je společná koupě všech výrobků v rámci akční sady určené Prodávajícím. Zrušením kupní smlouvy byť u jednoho z těchto výrobků zaniká nárok Kupujícího na zvýhodněnou kupní cenu ostatních výrobků prodávaných v rámci akční sady.

5.3.            Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

VI. Dodací lhůta a postup při poškození, ztrátě nebo zničení balíku se zbožím

6.1.            Termín dodání zboží Kupujícímu (dodací lhůta) bude vždy odvislý od zvoleného způsobu dodání, přičemž Prodávající učiní vše pro to, aby Kupující obdržel zboží v co nejkratším možném termínu v závislosti na podmínkách uzavřené smlouvy a případné specifické individuální dohodě s Kupujícím.

6.2.            Pokud zvolí Kupující k přepravě zboží služby České pošty s.p. (dále též jako „ČP“), řídí se doručení balíku se zbožím i postup při jeho poškození, ztrátě nebo zničení v průběhu přepravy aktuální verzí Poštovních podmínek České pošty s.p.

6.3.            Zjistí-li Kupující, že došlo k poškození nebo zničení balíku se zbožím při přepravě, pak:

a)       pokud Kupující zjistí nebo při obvyklé péči může zjistit poškození/zničení balíku v okamžiku jeho přebírání od zástupce ČP (tedy jde o poškození/zničení, které je patrné na první pohled), je Kupující povinen odmítnout zástupci ČP převzetí balíku s tímto odůvodněním – v tomto případě vrátí ČP balík zpět Prodávajícímu a Prodávající (zjistí-li, že odmítnutí balíku Kupujícím pro poškození/zničení bylo odůvodněné) zajistí vlastním jménem a na vlastní náklady reklamaci vůči ČP a Kupujícímu zašle objednané zboží v nejkratším možném náhradním termínu znovu (ledaže byl objednán poslední kus daného zboží: v takovém případě budou Kupujícímu vráceny peníze nebo bude s Kupujícím dohodnuto náhradní plnění ekvivalentní hodnoty);

b)      pokud Kupující zjistí poškození/zničení balíku až po jeho převzetí od zástupce ČP, je Kupující povinen nejpozději do 48 hodin od jeho převzetí učinit reklamaci vlastním jménem a na vlastní náklady sám, a to v souladu s Poštovními podmínkami České pošty s.p. – v tomto případě nemůže Prodávající Kupujícímu s reklamačním řízení pomoci a Kupující nemá nárok na náhradní plnění od Prodávajícího.

6.4.            Pokud je balík doručen Kupujícímu bez poškození nebo poničení, avšak Kupující zjistí, že v balíku je obsaženo jiné, než jím objednané zboží, popř. jiný počet kusů zboží, než který si objednal, je Kupující povinen neprodleně, nejpozději však do 7 dní od převzetí balíku od zástupce ČP, informovat o uvedené skutečnosti Prodávající na e-mailové adrese  obchod@nfa.cz, a to společně s uvedením všech relevantních okolností daného případu a s popisem objednaného zboží. Shledá-li Prodávající e-mailovou zprávu Kupujícího dle předešlé věty za opodstatněnou, bude mezi Prodávajícím po dohodě s Kupujícím sjednána bez zbytečného odkladu náprava.

6.5.            Pokud dojde ke ztrátě balíku se zbožím během přepravy (tedy tento balík nebude vůbec Kupujícímu doručen), je Kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo potvrzeno odeslání balíku Prodávajícím, informovat Prodávajícího o této skutečnosti na e-mailové adrese  obchod@nfa.cz, a to společně s uvedením všech relevantních okolností daného případu a s popisem objednaného zboží. Shledá-li Prodávající e-mailovou zprávu Kupujícího dle předešlé věty za opodstatněnou, bude mezi Prodávajícím po dohodě s Kupujícím sjednána bez zbytečného odkladu náprava.

VII. Podmínky dodání zboží

7.1.            Kupující v rámci každé objednávky zvolí způsob, kterým si přeje zboží převzít, s tím, že převzetí může být uskutečněno jednou z následujících variant:

a)       Zaslání zboží jako cenného balíku prostřednictvím ČP – Cena přepravy účtovaná Kupujícímu v tomto případě zahrnuje náklady Prodávajícího na přepravné a balné a je určena následovně:

i.            V případě platby na účet předem činí cena za poštovné a balné 80,- Kč za jednu zásilku při přepravě na adresu na území České republiky.

ii.            Při zvolení platby na dobírku činí cena za poštovné a balné 105,- Kč za jednu zásilku při přepravě na adresu na území České republiky.

b)    Osobní odběr zboží v oddělení prodeje a distribuce publikací NFA, přízemí budovy, v níž sídlí knihovna NFA, na adrese Bartolomějská 11, Praha 1 je možný po předchozí dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím e-mailu obchod@nfa.cz. Tento způsob předání zboží je zdarma.

c)      Jiný způsob převzetí, dohodne-li se na něm výslovně Kupující s Prodávajícím prostřednictvím e-mailu obchod@nfa.cz nebo na tel. 778 488 017. Individuální dohoda, resp. individuální ocenění poštovného a balného bude provedeno vždy, když si Kupující přeje zboží zaslat na adresu mimo Českou republiku, popř. na adresu jakýmkoliv způsobem nestandardní. – V tomto případě bude cena předání zboží určena individuální dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím.

7.2. V případě, že Kupující:
– zvolí způsob převzetí zboží uvedený výše v odst. 7.1 písm. a) (tj. zaslání zboží jako cenného balíku prostřednictvím ČP – bez ohledu na to, která varianta bude zvolena), a

– jím objednané zboží bude v celkové hodnotě nižší než 1.000,- Kč (vč. DPH), a mezi objednaným zbožím bude alespoň jeden plakát, pak bude ke standardní ceně poštovného a balného připočítána též částka 50, Kč odpovídající zvýšeným nákladům Prodávajícího s vyřízením takové objednávky.

7.3 Pokud Kupující řádně nepřevezme zboží zasílané Prodávajícím prostřednictvím ČP (tj. způsobem a ve lhůtě, které jsou specifikované Poštovními podmínkami České pošty s.p. a souvisejícími právními předpisy), je Kupující povinen nejpozději do 10 dnů od vrácení balíčku se zbožím Prodávajícímu ze strany ČP dohodnout s Prodávajícím náhradní způsob převzetí zboží; v takovém případě je Kupující povinen uhradit náklady původní přepravy i případné nové náklady náhradního převzetí zboží, a to způsobem určeným Prodávajícím. Pokud Kupující ve lhůtě dle předchozí věty nedohodne s Prodávajícím náhradní způsob převzetí zboží, bude Kupujícímu vrácena kupní cena po odečtení nákladů na poštovné a balné připadajících na původní přepravu. Pokud Kupující objednal zboží na dobírku a následně balíček se zbožím nepřevzal, vyhrazuje si Prodávající právo na Kupujícím vyžadovat samostatně úhradu vzniklých nákladů na poštovné a balné ve výši určené dle těchto OP.

7.4. Přehled možných způsobů úhrad zboží:
a) hotově při osobním odběru po výslovné předchozí dohodě prostřednictvím e-mailu obchod@nfa.cz na oddělení prodeje a distribuce publikací NFA, přízemí budovy, v níž sídlí knihovna NFA, na adrese Bartolomějská 11, Praha 1);
b) dobírkou (hotově zástupci ČP při předání zboží); nebo
c) bezhotovostním převodem z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího; v tomto případě je Kupující povinen vyčkat přibližně 3 pracovní dny, než bude jeho úhrada ověřena Prodávajícím – teprve po řádném ověření úhrady může být zboží odesláno.

7.5. Při nákupu e-shopové objednávky se zvoleným osobním odběrem a platbou na oddělení prodeje a distribuce publikací NFA, má objednávka platnost 48 hodin, po uplynutí této doby bude automaticky stornována.

VII. Práva Kupujícího z vadného plnění a servis

8.1.            Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách www.nfa.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

8.2.            Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a)      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)      věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e)      věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.            Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.4.            Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

8.5.            Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.6.            Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

8.7.            Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách www.nfa.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

8.8.            Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

–     výrobek byl používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním,

–     výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),

–     vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,

8.9.            Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

–     u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

–     má-li Kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,

–     vyplývá-li to z povahy výrobku.

8.10.        Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

8.11.        V případě výskytu vady, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující právo uplatnit reklamaci  prostřednictvím zákaznické linky, kde si zároveň domluví způsob předání výrobku k reklamačnímu řízení a kde Kupujícímu operátor poradí jak postupovat. Kupující bere na vědomí, že telefonní hovory na zákaznické lince NFA mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu. Odesláním objednávky Kupující vyslovuje svůj souhlas s nahráváním telefonních hovorů.

8.12.        Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.13.        Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.14.        Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

• že se jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list Kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované Prodávajícím Kupující předloží smlouvu o záruce.

• že Kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího;

• že je výrobek vadný; za tím účelem Kupující předloží vadný výrobek v prodejně.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

 

IX. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

9.1.            Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím e-shopu www.nfa.cz, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od:

–       data, kdy Kupující nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě kupní smlouvy s jednorázovým plněním), nebo

–       data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť), nebo

–       data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží sestávající z několika položek nebo částí), nebo

–       data převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).

9.2.            Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

9.3.            Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodávajícího, Národní filmový archiv, příspěvkovou organizaci, IČO: 000 57 266, se sídlem Praha 3, Malešická 12, Praha 3, formou jednoznačného prohlášení, a to:

–       e-mailem na adresu obchod@nfa.cz,

–       poštou na adresu NFA –oddělení prodeje a distribuce publikací NFA, Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1,

9.4.            Můžete použít přiložený vzorový formulář na odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy vyplňte údaje uvedené ve formuláři, včetně uvedení čísla objednávky.

9.5.            Na naší webové stránce www.nfa.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

9.6.            Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

9.7.            V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme.

Důsledky odstoupení od smlouvy

9.8.            Pokud odstoupíte od smlouvy s Prodávajícím, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Zpětné převzetí zboží

9.9.            Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu NFA na oddělení prodeje a distribuce publikací, Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1, nebo je předejte do prodejny v Kině Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1, 110 00). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží neodesílejte na dobírku, v takovém případě nemusí být Prodávajícím převzato, případně budou vzniklé náklady uplatněny vůči Vám.

9.10.        V případě, že využijete právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vraťte pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop Kupujícímu (dopravné, balné, apod., kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím), stejným platebním prostředkem, který Kupující použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud Kupujícího výslovně neuvedl jiný požadavek, a to buď odeslání peněz na adresu Kupujícího nebo převod na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy Kupující může uvést, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

b) Náklady spojené s vrácením zboží

9.11.        Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

9.12.        Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

9.13.        V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

9.14.        Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

9.15.        V případě odstoupení od smlouvy o koupi výrobku, který Kupující zakoupil v rámci nabídky akční sady výrobků za zvýhodněnou cenu, má zákazník nárok na vrácení ceny výrobku, jehož se odstoupení týká, po odečtení rozdílu plné ceny obou výrobků a ceny zaplacené za akční sadu výrobků.

9.16.        Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy způsobem popsaným v tomto článku IX. mimo jiné v případech, kdy jde o smlouvu (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

a)      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

b)      o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

c)      o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.

 

X. Zvláštní ustanovení vztahující se k elektronickým knihám

10.1.        Při poskytování služby zpřístupnění elektronických knih se budou práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím řídit dále následujícími podmínkami uvedenými v tomto článku OP.

10.2.        Pro účely tohoto článku se níže uvedenými pojmy rozumí:

a)      Službou – zpoplatněná služba prodávajícího spočívající ve zpřístupnění elektronické knihy (viz vymezení pojmu níže) Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.

b)      uživatelem – jen fyzická nebo právnická osoba nacházející se v době využívání služby na území České republiky.

c)      elektronickou knihou se pro účely těchto podmínek rozumí Prodávajícím Uživateli prostřednictvím portálu www.nfa.cz individuálně zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujícím formátu: Adobe PDF. Není-li výslovně stanoveno jinak, může takové dílo také zahrnovat např. fotografie, grafiky, zvukově obrazové záznamy či jiná díla.

d)     stahováním (download) se pro účely těchto podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování prodávající umožní Uživateli v rámci uživatelského účtu Uživatele. Za každé jednotlivé stažení je Uživatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvně sjednanou odměnu.

e)      DRM (Digital Rights Management) je správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu.

10.3.        Uživatel bere na vědomí následující podmínky a objednávkou Služby s nimi vyslovuje souhlas:

a)      Prodávající je oprávněn poskytovat Službu na základě smluvních vztahů se subjekty příslušných práv k dotčeným dílům, zejména s vydavateli.

b)      Uživatel je oprávněn kromě stažení díla také ke zhotovení další kopie díla pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla jsou technicky omezeny prostřednictvím DRM. Cílem je zajistit užívání obsahu v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu. Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých prodávajícímu ze strany nositelů práv k dílu. Kromě oprávnění k osobnímu využití díla není Uživatel oprávněn dílo užít jiným způsobem. Uživatel tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

c)      uživatel není oprávněn měnit datový formát, ve kterém je mu elektronická kniha poskytnuta.

d)     Uživatel dále bere na vědomí, že není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv (včetně DRM) a že obcházení technických prostředků ochrany práv (včetně DRM) je zásahem do autorského práva.

e)      na portálu www.nfa.cz Prodávající poskytuje ukázky knižních děl. Snaha o prolomení nebo obcházení technických prostředků ochrany práv jednotlivých děl (včetně DRM) je dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona zásahem do autorského práva.

f)       Uživatel či jiná osoba využívající služby nebo díla prostřednictvím portálu  www.nfa.cz bere na vědomí, že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího k užití textů chráněných autorským právem.

g)      Uživatel či jiná osoba využívající služeb portálu www.nfa.cz bere na vědomí, že webová nebo wapová stránka internetové adresy www.nfa.cz nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob.

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1.        V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy obchod@nfa.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

11.2.        Prodávající, Národní filmový archiv, jakožto provozovatel internetového obchodu www.nfa.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

11.3.        Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.nfa.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

11.4.        Tato verze obchodních podmínek je platná ode dne 1. 9. 2014.