JAK UČIT FILM?

Kurzy filmové/audiovizuální výchovy

Kurzy filmové/audiovizuální výchovy jsou určené pro pedagogy, studenty a další zájemce o výuku filmu na školách. Jedná se o teoretické přednášky a praktické dílny. Nabízíme různorodá témata jednotlivých kurzů od historických a teoretických až po ryze praktická. Mezi pedagogy naleznete významné české filmové kurátory, historiky filmu, filmové publicisty, univerzitní pedagogy filmových studií aj.

Vzdělávací programy jsou otevřené nejen pro učitele SŠ a další pedagogické pracovníky, kteří by rádi zařadili filmovou/audiovizuální výchovu do své výuky, ale třeba i pro ty učitele jiných oborů, kteří by rádi používali audiovizuální ukázky a chybí jim technické či právní znalosti. Uvítáme také studenty (nejen) pedagogických fakult, kteří by rádi v budoucnu filmovou/audiovizuální výchovu učili. V neposlední řadě mohou kurzy navštěvovat i další zájemci, kteří se vážně zajímají o filmovou a audiovizuální výchovu.

Akreditaci MŠMT pro dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků jsme získali v říjnu 2014 jako vzdělávací instituce v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pilotní kurz Filmová/audiovizuální výchova proběhl v prvním pololetí roku 2015. Přihlásilo se 29 účastníků. Díky jejich podnětům jsme se rozhodli vzdělávací program obohatit o nové kurzy: Filmová analýza, Film jako volná tvorba a Základní složky filmu.

 

V roce 2016 pořádáme v kině Ponrepo
JARNÍ VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE JAK UČIT FILM? 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SEMINÁŘI

  • 9. – 10. dubna a 16. – 17. dubna 2016
  • kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
  • Marie Barešová: Film a literatura (9.4; 10:00 – 16:30; 800,-)
  • Martin Švoma, Jiří Mühlfait: Jak učit filmovou praxi I. (10.4; 9:00 – 14:30; 900,-)
  • Briana Čechová: Filmová analýza (16.4; 10:00 – 16:30; 800,-)
  • Martin Švoma, Jiří Mühlfait: Jak učit filmovou praxi II. (17.4; 9:00 – 14:30; 900,-)
  • cena obou seminářů: 3400,-; pro studenty 850,-
  • v ceně jsou zahrnuty vstupy na sobotní večerní projekce a nedělní Ponrepo dětem
  • účastníci obdrží po absolvování osvědčení
  • přihlašování zde

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Alexandru F. Lipovskou na alexandra.lipovska@nfa.cz.

 

PROGRAM A ANOTACE JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ

sobota 9. 4. 2016 / 10:00–16:30
FILM A LITERATURA
Přednášející: Marie Barešová

OBSAH
Kurz představuje současné teoretické uvažování adaptačních studií a demonstruje jeho využití na různorodých filmových dílech. Posouvá těžiště tradičních konceptů vztahu literatury a filmu od textu směrem ke kontextu. V souladu s aktuálními tendencemi proto zohledňuje nejen vztahy mezi jednotlivými uměleckými druhy a médii, ale i produkční historii, uvádění, marketing, nebo recepci jednotlivých snímků. Zahrnutím populární kultury ukazuje cestu, jak přiblížit tematiku žákům a studentům. Přednáška se soustředí na množství audiovizuálních ukázek, kterými se lze inspirovat ve výuce.

FORMA
Přednáška s filmovými ukázkami.

 

sobota 16. 4. / 10:00–16:30
FILMOVÁ ANALÝZA
Přednášející: Briana Čechová

OBSAH
Cílem kurzu je na konkrétních příkladech prohloubit schopnost účastníků analyzovat film, resp. audiovizuální obsah v kontextu uměnovědných disciplín. Filmové dílo má více složek, které lze analyzovat různým způsobem; předmětem našeho zájmu bude zejména narativní analýza Gérarda Genetta, soustřeďující se na vztah času příběhu a vyprávěcího aktu. Vybereme si konkrétní český film a budeme sledovat, jak je v něm naplněna kategorie času, modu a hlasu. V rámci první kategorie rozlišujeme aspekt posloupnosti, trvání a frekvence. Při analýze pro nás bude klíčový právě aspekt posloupnosti, který odkazuje k anachronii, a tedy také nesouladu mezi fabulí a syžetem skrze analepsi a prolepsi, ve filmovém vyjadřování flashback a flashforward. Ty mohou být vnitřní i vnější, mohou existovat jak uvnitř, tak vně časového pole výchozího vyprávění, případně mohou vytvářet rovněž segmenty. Retrospektivní vyprávění přitom může zobrazovat i stavy a události nefaktické povahy. Vedle otázky narušeného pořádku vyprávění nás bude zajímat způsob, jakým lze vyprávění rozšiřovat, zrychlovat, zpomalovat (aspekt trvání) a zda se událost ve fabuli odehrála jednou či vícekrát, případně kolikrát se o ní vyprávělo (aspekt frekvence). Kategorie modu ozřejmuje způsob převypravování příběhu, v jejím rámci rozlišujeme narativní perspektivu a narativní hlas. Součástí přednášky bude filmová projekce a diskuse nad rozborem dvou titulů z období čs. nové vlny.

FORMA
Přednáška s filmovými ukázkami.

 

neděle 10. 4. 2016 + neděle 17. 4. / 9:00–14:30
JAK UČIT FILMOVOU PRAXI I. + II.
Přednášející: Martin Švoma, Jiří Mühlfait

OBSAH
Seminář pedagogům představí, jak vybrat vhodný námět pro filmovou tvorbu ve škole, filmovém kroužku nebo workshopu. Ukáže, na co klást důraz při cestě od námětu k základnímu scénáři a později v etapě realizace a postprodukce. Bude se zabývat vhodnými žánry a typy žákovského a studentského filmu, základními problémy při práci s kamerou, úkoly režie, střihu a jednotlivými etapami realizace krátkého filmu. Účastníci se seznámí se základní odbornou terminologií, technickými možnostmi záznamu obrazu a zvuku a jeho dalšího zpracování. Teoretická část výuky bude doplněna konkrétními příklady audiovizuální tvorby dětí a mládeže včetně krátkého společného rozboru. Frekventanti kurzu si pod odborným vedením vyzkoušejí i praktické cvičení vycházející z možností realizace „dětského“ filmového projektu včetně základního střihového zpracování a postprodukce.

FORMA
Seminář s praktickými ukázkami filmové tvorby a workshop, na kterém si pedagogové budou moci vyzkoušet natáčení v každodenních podmínkách.