On-line katalog

Knihovna Národního filmového archivu vytváří a zpřístupňuje původní on-line katalog obsahující tyto dílčí a vzájemně propojené databáze:

Katalog KNFA – 200 000 bibliografických záznamů s věcným popisem
Autority KNFA – personálie, filmy, akce, korporace – 90 000 faktografických záznamů
Heslář KNFA – 1 889 záznamů předmětových hesel s anglickými ekvivalenty
Oborová článková bibliografie filmu  – 85 000 záznamů článků s filmovou tematikou
Knižní novinky ve fondu  – vybrané novinky filmové literatury

Obsahem IPAC jsou bibliografické záznamy s věcným popisem a anotací knih, článků, scénářů, separátů a periodik z oboru filmu. Záznamy jsou obohaceny o skeny obálek a obsahů.

Naleznete v něm prameny k 31 000 titulů filmů české a zahraniční provenience, ke 45 000 filmových osobností. K 31. 12. 2016 on-line katalog obsahuje 84 % knižního fondu, retrospektivní zpracování sbírek do databází nadále pokračuje. Registrovaní uživatelé Knihovny NFA mají v on-line katalogu k dispozici své osobní konto, které je vstupenkou ke službám a ke vzdálenému přístupu k licencovaným filmovým databázím a od ledna 2016 i k více než 7 300 e-dokumentů s filmovou tématikou (skeny novinových článků, e-články, digital born filmové scénáře, e-publikace, obsahy filmové literatury, obálky knih).

On-line katalog Knihovny NFA byl v závěru roku 2015 rozšířen o modul content serveru úspěšnou realizací projektu Zvýšení dostupnosti, inovace a rozšíření informačních služeb Knihovny NFA II. za podpory Programu MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK3 2015.